Miljø og nye levesteder under havoverfladen

Ud over et kystlandskab rummer Lynetteholm flere elementer, der skaber nye levesteder for dyr og planter under vandet:

1) Stendæmning

Lynetteholms omkreds på godt 7 kilometer stendæmning bliver levested for muslinger, tangplanter og flere andre arter, der over tid rodfæster sig på stenene under vandet.

2) Ålegræs

By & Havn skal arbejde for at plante dobbelt så meget ålegræs, som Lynetteholms ’fodaftryk’ dækker. Ålegræs optager CO2 og giver gode yngle- og fødemuligheder for fisk.

3) Havpark

By & Havn skal anlægge en marin park, som kan blive et positivt bidrag til havets natur. Udformning og placering af havparken kendes ikke endnu. 

perimeter
miljoetover

Før politikerne besluttede, at Lynetteholm skulle anlægges, fik By & Havn udarbejdet en miljøkonsekvensvurdering af, hvordan projektet påvirker natur og miljø.

Det betyder blandt andet, at:

  • naturens tilstand i havområdet er blevet kortlagt før anlægsstart
  • Det løbende overvåges, hvordan Lynetteholm påvirker naturtilstanden
  • By & Havn holder øje med parametre som dyr, planter, vandkvalitet osv.
  • gravearbejdet overvåges, da spredning af havbund kan frigive miljøfremmende stoffer
  • gravearbejdet kun foregår i vinterhalvåret af hensyn til havets dyr og planter
  • Lynetteholms samlede miljøovervågningsprogram er planlagt til at vare ca. 30 år 
  • overvågningsprogrammet løbende tilpasses på baggrund af ny viden og resultater
  • kravene til, hvordan der skal miljøovervåges, fastsættes af myndighederne