Sådan anlægger vi Lynetteholm

Vi anlægger Lynetteholm mellem Refshaleøen og Nordhavn i Københavns Havn. Klik på kortets pile nedenfor, og læs mere om, hvordan Københavns nye halvø og stormflodssikringsprojekt bliver til.

Naturbaseret stormflodssikring

Lynetteholm anlægges med et kystlandskab ud mod Øresund. Designet af kystlandskabet kaldes naturbaseret stormflodssikring og bliver en delstrækning i en samlet stormflodsplan for København. Kystlandskabet vil på sigt give københavnerne et nyt, stort rekreativt område med skov og strandområder.

Anlægsarbejdet

Lynetteholms anlægsarbejde gik i gang i januar 2022. Første fase af Lynetteholms perimeter (omkreds) blev færdig i april 2023. Hele perimeteren anlægges som en stendæmning, der bygges op fra havbunden. Anden og sidste fase af Lynetteholms perimeter skal efter planen anlægges fra november 2023 til primo 2026.

Herefter tager det ca. 30 år at fylde Lynetteholm op med overskudsjord fra København og omegns byggeprojekter. 

Anlægskort

Kortet nedenfor viser Lynetteholms fase 1 og fase 2. Ved at klikke på pilene, kan du se, hvilke anlægsarbejder der er afsluttet, og hvilke der er i gang. 

Overblik: Anlæg af Lynetteholm

Adgangsvej
Klapbro
Jordmodtageanlæg
Fase 1-område
Fase 2-område
Kystlandskab
Arbejdsarealer
Sejlrute for jordtransport
Mellemdeponi

Adgangsvej

Vi har etableret en ny adgangsvej for lastbiler med jord til Lynetteholm. Vejen er blevet anlagt fra Prøvestensbroen på østamager og over industriområderne Prøvestenen og Kraftværkshalvøen og frem til Lynetteholms jordmodtageanlæg på Refshaleøen. Vejens linjeføring krydser vandet to steder, derfor er der også etableret to dæmninger, som gør det muligt for lastbilerne at krydse vandet. Med den nye adgangsvej sikres det, at lastbiler med jord til Lynetteholm ledes længst muligt væk fra beboelse på Margretheholm.

Anlægsperiode: 2022 - 2023. Vejen blev færdigetableret i april 2023 og blev taget i brug i juni 2023. 

Entreprenør: Munck Havne og Anlæg A/S

Klapbro

Der er etableret en klapbro og dæmning ved indsejlingen til Margretheholms Havn. Klapbroen og dæmningen er en del af en ny adgangsvej for lastbiler med jord til Lynetteholm, som krydser indsejlingen til Margretheholms Havn. Både med mast vil kunne passere broen og sejle ind og ud af havnen, når klapbroen er åben. Klapbroen har åbent alle hverdage fra 16.00 til kl. 07-00 næste morgen og kl. 10, 12 og 14 i løbet af dagen. I weekender og helligdage er broen åben hele døgnet.  

Anlægsperiode: 2022 - 2023. Klapbroen blev færdigetableret i april 2023 og blev taget i brug i juni 2023. 

Entreprenør: Munck Havne og Anlæg A/S

Jordmodtageanlæg

Der er etableret et jordmodtageanlæg på Refshaleøen. På jordmodtageanlægget modtages jord  fra både lastbiler og pramme, som vejes og kontrolleres. Anlægget etableres med en administrationsbygning, parkering, vognvægte og hjulvask. 

Anlægsperiode: 2022 - 2023. Anlægget blev færdigetableret i april 2023. Administrationsbygningen er helt færdigetableret i august 2023. Jordmodtageanlægget blev taget i brug i juni 2023. 

Entreprenør: Munck Havne og Anlæg A/S

Fase 1-område

Første fase af Lynetteholms omkreds, også kaldet perimeteren, er færdigetableret. Perimeteren  består af stendæmninger, som er bygget af sten og sand. Stendæmningen, der vender mod Øresund, bliver en del af Lynetteholms fremtidige stormflodssikring og indgår som en delstrækning i en samlet stormflodsplan for København.

Fase 1 skal fyldes op med jord og opgravet havbund (gytje), som bliver gravet op i det område, hvor Lynetteholms Fase 2-periemter skal etableres. 

Anlægsperiode: 2022 - 2023. Fase 1-perimeteren blev færdigetableret  april 2023. Opfyldningen af Fase 1 gik i gang juni 2023, og Fase 1 ventes at være færdigopfyldt 2026.  

Entreprenør: Per Aarsleff A/S

Fase 2-område

Lynetteholms Fase 2-perimeter (omkreds) etableres af sten og sand, ligesom første fase af Lynetteholms perimeter. For at sikre stabilitet graves blød havbund op der, hvor perimeteren placeres, og materialet indbygges i Lynetteholms fase 1-område. 

Forventet anlægsperiode: Oktober 2023 til primo 2026. Herefter kan Lynetteholm modtage jord til Fase 2-området.

Entreprenør: Der er endnu ikke fundet entreprenør til opgaven. Opgaven blev sendt i udbud i marts 2023. 

Kystlandskab

Langs Lynetteholms østlige kant etableres et kystlandskab. Kystlandskabet bliver bygget op ved hjælp af stendæmninger, der anlægges foran Lynetteholms perimeter.

Kystlandskabets område skal på sigt fyldes op med ren jord og etableres med kystfremspring, sten- og sandstrande, der vil skabe nye levesteder for dyr og planter både over og under vandet. 

Forventet anlægsperiode for kystlandskabets stendæmninger: 2023 – 2026. Det er endnu ikke besluttet, hvornår kystlandskabets område fyldes op. 

Entreprenør: Kendes ikke endnu. Opgaven er sendt i udbud i marts 2023.   

Arbejdsarealer

Ved Vindmøllevej nær Margretheholms Havn er der etableret arbejdsarealer med parkering, forskellige oplagsmuligheder, arbejdskaj og mandskabsfaciliteter for Lynetteholms entreprenører.

Anlægsperiode: Arbejdsarealerne blev indrettet primo 2022, og er i brug så længe Fase 2-områdets perimeter (omkreds) bliver anlagt. Det vil sige minimum frem til 2026.

Sejlrute for jordtransport

Den blåstiplede linje viser en sejlrute fra Nordhavns jorddeponi til Lynetteholm. Københavns eksisterende jorddeponi i Nordhavn er fyldt op. Derfor bliver der disse år mellemoplagret jord i Nordhavn. Al den jord, der bliver mellemoplagret skal sejles til Lynetteholm og indgå i opfyldningen af Lynetteholm.   

Transporttidspunkt: Fra juli 2023 og frem. 

Mellemdeponi

Københavns eksisterende jorddeponi i Nordhavn er fyldt op, og disse år mellemdeponeres der jord i Nordhavn for at få nok plads til den jord, som København og omegns byggepladser genererer.  Al den mellemdeponerede jord i Nordhavn bliver sejlet til Lynetteholm, hvor det skal indgå i opfyldningen af Lynetteholm.   

Transporttidspunkt: Fra juli 2023 og frem.  

Det samlede anlægsprojekt blev miljøvurderet forud for Folketingets beslutning om at anlægge Lynetteholm. Hvis du vil læse mere om, hvordan projektet påvirker det omkringliggende miljø, så find masser af fakta om det i faktabanken.

Tidslinje: Hovedpunkter for anlægsarbejdet

Forundersøgelser, fase 1.
Udbud, fase 1.
Anlægsarbejder, fase 1.
Jordmodtagelse, fase 1.
Forundersøgelser, fase 2.
Udbud, fase 2.
Anlægsarbejder, fase 2.
Jordmodtagelse, fase 2.

Forundersøgelser, fase 1.

UXO-forundersøgelser og arkæologiske forundersøgelser.

Der er foretaget arkæologiske forundersøgelser på havbunden forud for opstart af Fase 1-område. Der er særligt undersøgt for stenalderfund og stenalderbopladser. Ligeledes er havbunden ryddet for evt. gammel ueksploderet ammunition (UXO-undersøgelser), inden opstart af anlægsarbejde.

Udbud, fase 1.

Udbud af entrepriserne E1 og E5. 3.-4. kvartal 2021. Læs mere her.

Anlægsarbejder, fase 1.

Udførelse af anlægsarbejder. 2022-2023.

Jordmodtagelse, fase 1.

Lynetteholm begynder at modtage den første jord til Fase 1 den 29. juni 2023. 

Forundersøgelser, fase 2.

UXO-forundersøgelser og arkæologiske forundersøgelser.

Vikingeskibsmusset foretager arkæologiske forundersøgelser på havbunden forud for opstart af Fase 2-område. Der bliver særligt undersøgt for stenalderfund og stenalderbopladser. Ligeledes bliver havbunden sikret for evt. gammel ueksploderet ammunition (UXO-undersøgelser), inden opstart af anlægsarbejde.

Udbud, fase 2.

Udbud af entrepriser.  2. kvartal 2023. 

Anlægsarbejder, fase 2.

Udførelse af anlægsarbejder. November 2023 – 2026.

Jordmodtagelse, fase 2.

Fase 2-områdets stendæmninger er etableret, og Lynetteholm kan modtage jord til Fase 2-området. 2026 og frem (ca. 2050).

Tidsplaner

Se forventede tidsplaner for de forskellige entrepriser i anlægsarbejdet

Borgerdialog og nyhedsbrev om anlægsarbejdet

Under anlægsarbejdet inviterer By & Havn løbende interesserede beboere, lokaludvalg, foreninger m.fl. til følgegruppemøde om fremdriften og tidsplanerne for arbejdet med at anlægge Lynetteholm. Følgegruppens deltagerkreds er dynamisk, og udvides i takt med, at vi får ønsker og forespørgsler om at være med. Følgegruppen blev etableret helt tilbage i november 2019 i forbindelse med de første offentlige høringer om anlægsprojektets miljøkonsekvensrapport. I følgegruppen deltager blandt andre beboere og foreninger fra Margretheholm og sejlere fra Margretheholm Havn, som særligt bliver påvirket af Lynetteholms anlægsarbejde og jordtransport. Følgegruppemøderne giver plads til at inddrage beboere og foreningers viden, ønsker og synspunkter i arbejdet med Lynetteholm. Hvis du har spørgsmål til følgegruppen, er du velkommen til at skrive til info@byoghavn.dk

Vi fortæller også om anlægsarbejdet i mange andre dialogfora og inviterer også til andre former for informations- og dialogmøder. Vi skal fx holde møder med flere af havnens brugere og Søfartsstyrelsen om sikkerhed i havnen i forbindelse med anlæg af Lynetteholm. Du kan læse mere om nuværende og tidligere borgerdialog om Lynetteholm i faktabanken.

Det er også muligt at følge med i anlægsarbejdet gennem vores faste nyhedsbrev. I nyhedsbrevet er der seneste nyt, fotos og video fra arbejdet med at anlægge Lynetteholms teknisk, ambitiøse design med dæmninger, kystfremspring og stenrev – herunder opgaven med at modtage de mange tusind tons jord fra København og omegns byggeprojekter til Lynetteholms jordopfyld.

Følg med i Lynetteholms miljøovervågninger

Vi tager hensyn til natur og havmiljø og måler løbende, at vi overholder alle miljøkrav.

Etablering af nyt ålegræs og en marin havpark

I tilknytning til anlæggelsen af Lynetteholm skal By & Havn arbejde med flere grønne initiativer til gavn for naturen under vandet:

  • Plante dobbelt så meget nyt ålegræs, som der vil forsvinde som følge af Lynetteholm 
  • Anlægge en marin havpark

By & Havn har i 2023 nedsat en følgegruppe for Lynetteholms naturtiltag, der skal følge arbejdet med naturtiltagene. Første skridt forventes at være plantning af ålegræs. Ålegræs lever på lavvandede områder og bidrager positivt til vandmiljøjet og optager samtidig kulstof, der kan reducere udledningen af CO2 til atmosfæren.