Overblik: Sådan anlægger vi Lynetteholm

By & Havn skal anlægge Lynetteholm ved at opfylde et areal mellem Refshaleøen og Nordhavn. Lynetteholms samlede areal bliver 275 hektar, og får et kystlandskab ud mod Øresund, som skal indgå som en del af den samlede stormflodssikring af København.

Lynetteholms areal kommer til at vokse i takt med, at det fyldes op med overskudsjord fra København og omegns byggeprojekter – et cirkulært projekt, hvor jordens egne ressourcer bliver genanvendt til at skabe et nyt stykke land.

Før Lynetteholm kan begynde at modtage jord, skal By & Havn anlægge Lynetteholms omkreds (perimeteren), som holder jorden på plads i vandet, en adgangsvej for jordtransporter og et anlæg, der kan veje og kontrollere jorden til Lynetteholm. Efter planen vil Lynetteholm kunne modtage den første jord omkring 2023. Lynetteholm er et langsigtet projekt, og hele arealet ventes at være fyldt op om cirka 30 år. Det vil sige omkring 2050.

På kortet nedenfor kan du få overblik over de enkelte anlægsopgaver, og hvordan Lynetteholms ambitiøse design med stendæmninger og kystlandskab bliver til.       

Klik på kortets forskelligfarvede pile og læs mere.

Overblik: Anlæg af Lynetteholm

Adgangsvej
Klapbro
Jordmodtageanlæg
Fase 1-område
Fase 2-område
Kystlandskab
Arbejdsarealer
Sejlrute for jordtransport
Mellemdeponi

Adgangsvej

Etablering af ny adgangsvej for lastbiler med jord til Lynetteholm. Vejen anlægges fra Prøvestensbroen, via Prøvestenen og Kraftværkshalvøen og frem til et jordmodtageanlæg på Refshaleøen. Vejens linjeføring krydser vandet flere steder, derfor etableres også dæmninger og en klapbro. Med den ny adgangsvej sikres det, at lastbiler med jord til Lynetteholm ledes længst muligt væk fra beboelse på Margretheholm.

Anlægsstart: Januar 2022.

Entreprenør: Munck Havne og Anlæg A/S

Klapbro

Etablering af klapbro og dæmning ved indsejlingen til Margretheholm Havn. Ny adgangsvej for lastbiler med jord til Lynetteholm vil krydse indsejlingen til Margretheholm Havn via en dæmning med en oplukkelig klapbro. Både med mast vil kunne passere broen og sejle ind og ud af havnen, når klapbroen er åben.

Anlægsstart: Januar 2022.

Entreprenør: Munck Havne og Anlæg A/S

Jordmodtageanlæg

Etablering af jordmodtageanlæg på Refshaleøen. På jordmodtageanlægget modtages jord til Lynetteholm, som vejes og kontrolleres. Anlægget etableres med administrationsbygning, parkering, vognvægte og hjulvask. 

Anlægsstart: Januar 2022.

Entreprenør: Munck Havne og Anlæg A/S

Fase 1-område

Etablering af Fase 1-områdets perimeter (omkreds), som holder jordopfyldet på plads i vandet. Perimeteren etableres af sten og sand (stendæmninger). For at sikre stabilitet graves blødt havbundsmateriale op, hvor perimeteren placeres, og dele af havbundsmaterialet sejles (klappes i havet) syd for Amager på kanten af Køge Bugt. Når fase 1 er færdigbygget, skal opgravet havbund fra fase 2 indbygges i fase 1.

Forventet anlægsperiode: 2022 - 2023. 

Entreprenør: Per Aarsleff A/S

Fase 2-område

Etablering af Fase 2-områdets perimeter (omkreds), som holder jordopfyldet i vandet inde. Perimeteren etableres af sten og sand (stendæmninger). For at sikre stabilitet graves blødt havbundsmateriale op, hvor perimeteren placeres, og materialet indbygges i fase 1, der ventes færdigetableret i 1. kvartal 2023.

Forventet anlægsperiode for Fase 2-områdets perimeter: 2022 til 2026. Herefter kan Lynetteholm modtage jord til Fase 2-området.

Entreprenør: Udbud af opgave ikke gennemført endnu.

Kystlandskab

Langs Lynetteholms østlige perimeter etableres et kystlandskab ved hjælp af stendæmninger, der skal indgå i den samlede klima- og stormflodssikring af København. Kystlandskabet etableres med kystfremspring, sten- og sandstrande og skaber potentiale for en fremtidig dannelse af forskellige naturtyper.

Forventet anlægsperiode for stendæmninger: 2022 – 2026.

Entreprenør: Udbud af opgave ikke gennemført endnu.  

Arbejdsarealer

Ved Vindmøllevej ud mod Margrethe Holm Havn er der etableret arbejdsarealer med parkering, forskellige oplagsmuligheder, arbejdskaj og mandskabsfaciliteter for entreprenørerne og By & Havns medarbejdere og rådgivere.

Anlægsperiode: Arbejdsarealerne blev indrettet primo 2022, og er i brug så længe Fase 1-områdets og Fase 2-områdets perimeter (omkreds) bliver anlagt. Det vil sige minimum frem til 2026.

Sejlrute for jordtransport

Sejlrute fra Nordhavn til jordmodtageanlæg. Da Københavns eksisterende jorddeponi i Nordhavn er fyldt op, bliver der p.t. mellemoplagret jord i samme område (mellemdeponi) frem til Lynetteholm åbner for jordmodtagelse. Jorden bliver kørt til Nordhavns mellemdeponi med lastbil fra byens byggeprojekter, og skal senere sejles til Lynetteholms modtageanlæg, fordi jorden allerede ligger ud til vandet. På baggrund af miljøundersøgelser er sejlads af øvrigt jord til Lynetteholm fravalgt som den primære transportform, da det er mindre klimavenligt end transport med lastbil.

Transporttidspunkt: Jorden forventes at blive sejlet fra Nordhavn til Lynetteholm fra omkring 2023. 

Mellemdeponi

Midlertidigt jorddeponi i Nordhavn. Da Københavns eksisterende jorddeponi i Nordhavn er fyldt op, bliver der p.t. mellemoplagret jord i samme område i Nordhavn frem til Lynetteholm åbner for jordmodtagelse. Når Lynetteholm åbner for jordmodtagelse, vil jorden fra mellemdeponiet blive sejlet til Lynetteholm.

Transporttidspunkt: Det første jord fra mellemdeponiet ventes at kunne blive sejlet til Lynetteholm omkring 2023. Flytningen af jorden ventes at være afsluttet i 2026.  

Det samlede anlægsprojekt blev miljøvurderet forud for Folketingets beslutning om at anlægge Lynetteholm. Hvis du vil læse mere om, hvordan projektet påvirker det omkringliggende miljø, så find masser af fakta om det i faktabanken.

Tidslinje: Hovedpunkter for anlægsarbejdet

Forundersøgelser, fase 1.
Udbud, fase 1.
Anlægsarbejder, fase 1.
Jordmodtagelse, fase 1.
Forundersøgelser, fase 2.
Udbud, fase 2.
Anlægsarbejder, fase 2.
Jordmodtagelse, fase 2.

Forundersøgelser, fase 1.

UXO-forundersøgelser og arkæologiske forundersøgelser.

Der er foretaget arkæologiske forundersøgelser på havbunden forud for opstart af Fase 1-område. Der er særligt undersøgt for stenalderfund og stenalderbopladser. Ligeledes er havbunden ryddet for evt. gammel ueksploderet ammunition (UXO-undersøgelser), inden opstart af anlægsarbejde.

Udbud, fase 1.

Udbud af entrepriserne E1 og E5. 3.-4. kvartal 2021. Læs mere her.

Anlægsarbejder, fase 1.

Udførelse af anlægsarbejder. 2022-2023.

Jordmodtagelse, fase 1.

Jordmodtageanlæg sættes i drift, og Lynetteholm er klar til at modtage jord til Fase 1-området. 1. kvartal 2023.

Forundersøgelser, fase 2.

UXO-forundersøgelser og arkæologiske forundersøgelser.

Vikingeskibsmusset foretager arkæologiske forundersøgelser på havbunden forud for opstart af Fase 2-område. Der bliver særligt undersøgt for stenalderfund og stenalderbopladser. Ligeledes bliver havbunden sikret for evt. gammel ueksploderet ammunition (UXO-undersøgelser), inden opstart af anlægsarbejde.

Udbud, fase 2.

Udbud af entrepriser. Forventeligt efterår 2022. 

Anlægsarbejder, fase 2.

Udførelse af anlægsarbejder. Forventeligt fra efterår 2023 – 2026.

Jordmodtagelse, fase 2.

Fase 2-områdets stendæmninger er etableret, og Lynetteholm kan modtage jord til Fase 2-området. 2026 og frem (ca. 2050).

Tidsplaner

Se forventede tidsplaner for de forskellige entrepriser i anlægsarbejdet

Borgerdialog og nyhedsbrev om anlægsarbejdet

Under anlægsarbejdet inviterer By & Havn løbende interesserede beboere, lokaludvalg, foreninger m.fl. til følgegruppemøde om fremdriften og tidsplanerne for arbejdet med at anlægge Lynetteholm. Følgegruppens deltagerkreds er dynamisk, og udvides i takt med, at vi får ønsker og forespørgsler om at være med. Følgegruppen blev etableret helt tilbage i november 2019 i forbindelse med de første offentlige høringer om anlægsprojektets miljøkonsekvensrapport. I følgegruppen deltager blandt andre beboere og foreninger fra Margretheholm og sejlere fra Margretheholm Havn, som særligt bliver påvirket af Lynetteholms anlægsarbejde og jordtransport. Følgegruppemøderne giver plads til at inddrage beboere og foreningers viden, ønsker og synspunkter i arbejdet med Lynetteholm. Hvis du har spørgsmål til følgegruppen, er du velkommen til at skrive til info@byoghavn.dk

Vi fortæller også om anlægsarbejdet i mange andre dialogfora og inviterer også til andre former for informations- og dialogmøder. Vi skal fx holde møder med flere af havnens brugere og Søfartsstyrelsen om sikkerhed i havnen i forbindelse med anlæg af Lynetteholm. Du kan læse mere om nuværende og tidligere borgerdialog om Lynetteholm i faktabanken.

Det er også muligt at følge med i anlægsarbejdet gennem vores faste nyhedsbrev. I nyhedsbrevet er der seneste nyt, fotos og video fra arbejdet med at anlægge Lynetteholms teknisk, ambitiøse design med dæmninger, kystfremspring og stenrev – herunder opgaven med at modtage de mange tusind tons jord fra København og omegns byggeprojekter til Lynetteholms jordopfyld.

Følg med i Lynetteholms miljøovervågninger

Vi tager hensyn til natur og havmiljø og måler løbende, at vi overholder alle miljøkrav.

Etablering af nyt ålegræs og en marin havpark

Lynetteholms areal er bevidst placeret og udformet, så arealet kun i begrænset omfang vil berøre eksisterende forekomster af ålegræs i Københavns Havn. I tilknytning til anlæggelsen af Lynetteholms areal skal By & Havn arbejde med flere grønne initiativer til gavn for naturen under vandet:

  • Plante dobbelt så meget nyt ålegræs, som der vil forsvinde som følge af Lynetteholm (cirka 5 hektar nyt ålegræs)
  • Anlægge en marin havpark med et stenrev
  • Anvende 30 mio. kr. på yderligere tiltag, som skal bidrage til at forbedre vandmiljøet.

By & Havn er gået i gang med at undersøge, hvordan arbejdet med de grønne initiativer kan tilrettelægges. Første skridt forventes at være plantning af ålegræs. Ålegræs lever på lavvandede områder og bidrager positivt til vandmiljøjet og optager samtidig kulstof, der kan reducere udledningen af CO2 til atmosfæren.