Forventede tidsplaner for Lynetteholms anlægsarbejde

På denne side finder du:

  • Oversigt over aktuelle anlægsaktiviteter (månedlig oversigt)
  • Tidsplan for igangværende entrepriser (overordnet)
  • Tidsplan for planlagte påvirkninger af sejladsforholdene i Københavns Havn
  • Tidsplan for særligt støjende arbejde (ramning af pæle og spuns)
  • Tidslinje: Hovedpunkter for anlægsarbejdet

Siden vil løbende blive opdateret, og der tages forbehold for ændringer.

Senest opdateret den 10. januar 2022.

Anlægsaktiviteter i januar 2022

I januar påbegyndes arbejdet med at anlægge Lynetteholms jordmodtageanlæg og ny adgangsvej for jordtransporter til Lynetteholm. Adgangsvejen etableres via Prøvestenen med dæmninger og en klapbro. Ligeledes påbegyndes arbejdet med at anlægge Lynetteholms østlige stendæmning, der bliver starten på Lynetteholms samlede omkreds (perimeter).  

Anlægsaktiviteterne i januar ventes at omfatte nedenstående:

Opstart af modtageanlæg og adgangsvej:

  • Jordmodtageanlæg: Nedgravning af regnvandsledninger ved anlægget og ramning af betonpæle til anlæggets vognvægt. Vognvægten skal fremover veje den jord, som leveres til Lynetteholm.
  • Dæmning ved indsejling til Margretheholms Havn: Opstart af etablering af dæmningen. I januar opgraves blød havbund (gytje), som erstattes med sand.
  • Dæmning mellem Prøvestenen og Kraftværkshalvøen: Opstart af etablering af dæmningen, som etableres af sten og sand.

Opstart af østlig stendæmning (Lynetteholms omkreds) og uddybning af sejlrende:

  • Sejlrenden ’Svælget’: Uddybning af havbunden og deponering og klapning af opgravet havbundsmateriale (gytje).
  • Østlig stendæmning, Fase 1-område: Opstart af etablering af dæmningen. I januar påbegyndes afgravning af blød havbund under dæmningen og deponering og klapning af opgravet havbundsmateriale (gytje).

Arbejdet med at indrette og etablere byggepladskontor ved Vindmøllevej på Kraftværkshalvøen blev påbegyndt i december 2021, og dette arbejde fortsætter her i januar 2022.

Læs mere i nyhedsbrevet ’Lynetteholms anlægsaktiviteter januar 2022’.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive til info@byoghavn.dk

Tidslinje: Hovedpunkter for anlægsarbejdet

Forundersøgelser, fase 1.
Udbud, fase 1.
Anlægsarbejder, fase 1.
Jordmodtagelse, fase 1.
Forundersøgelser, fase 2.
Udbud, fase 2.
Anlægsarbejder, fase 2.
Jordmodtagelse, fase 2.

Forundersøgelser, fase 1.

UXO-forundersøgelser og arkæologiske forundersøgelser.

Der er foretaget arkæologiske forundersøgelser på havbunden forud for opstart af Fase 1-område. Der er særligt undersøgt for stenalderfund og stenalderbopladser. Ligeledes er havbunden ryddet for evt. gammel ueksploderet ammunition (UXO-undersøgelser), inden opstart af anlægsarbejde.

Udbud, fase 1.

Udbud af entrepriserne E1 og E5. 3.-4. kvartal 2021. Læs mere her.

Anlægsarbejder, fase 1.

Udførelse af anlægsarbejder. 2022-2023.

Jordmodtagelse, fase 1.

Jordmodtageanlæg sættes i drift, og Lynetteholm er klar til at modtage jord til Fase 1-området. 1. kvartal 2023.

Forundersøgelser, fase 2.

UXO-forundersøgelser og arkæologiske forundersøgelser.

Vikingeskibsmusset foretager arkæologiske forundersøgelser på havbunden forud for opstart af Fase 2-område. Der bliver særligt undersøgt for stenalderfund og stenalderbopladser. Ligeledes bliver havbunden sikret for evt. gammel ueksploderet ammunition (UXO-undersøgelser), inden opstart af anlægsarbejde.

Udbud, fase 2.

Udbud af entrepriser. Forventeligt 1.kvartal 2022. 

Anlægsarbejder, fase 2.

Udførelse af anlægsarbejder. 3. kvartal 2022 – 2025. 

Jordmodtagelse, fase 2.

Fase 2-områdets stendæmninger er etableret, og Lynetteholm kan modtage jord til Fase 2-området. 2025 og frem (ca. 2050).