Lynetteholm

Lynetteholm bliver en helt ny bydel midt i Københavns Havn, der kan stormflodssikre byen fra nord og skaber plads til ca. 35.000 beboere og lige så mange arbejdspladser.

Den 21. august 2020 offentliggjorde Transport- og Boligministeriet og Københavns Kommune nye forundersøgelser af mulighederne for at betjene Lynetteholm med metro og en Østlig Ringvej. Læs mere på Transport- og Boligministeriets hjemmeside.

Lynetteholm bliver en bæredygtig holm med grønne områder og en ny lang, grøn kystlinje ud mod Øresund – og forsynet med infrastruktur, der skal reducere trafikken i resten af byen.

København står midt i en historisk vækst, hvor næsten 10.000 nye københavnere kommer til hvert år. Befolkningsvæksten lægger pres på byen med mangel på boliger og mere trafik. Samtidig er det nødvendigt at klimasikre byen mod stigende vandstande. Lynetteholm er et langsigtet bidrag til byens udvikling, der kan sikre et grønt, bæredygtigt København med plads til alle. 

Sider fra 20200817_perimeter med tekst

Proces for VVM

Se hvad Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde

Lynetteholm løser fire store udfordringer for København

  1. Klimasikring: Vandstanden i København forventes at stige med cirka en halv meter inden 2100. Med Lynetteholm kan København stormflodssikres fra nord. Dermed slipper man for at hæve kajkanten eller bygge en mur til at sikre sig mod stormflod langs den indre del af havnen, hvilket vil tage udsigten langs inderhavnen og forringe adgangen til vandet.
  2. Byen vokser og boligpriserne stiger: Frem mod 2050 kommer der ca. 160.000 flere københavnere. Lynetteholm vil skabe mulighed for et byudviklingsprojekt med plads til boliger til 35.000 københavnere og lige så mange arbejdspladser. På den måde kan man få mulighed for at skabe plads til flere københavnere, uden at boligpriserne stiger mod himlen.
  3. Trængsel: Trængselsproblemerne i København stiger i takt med, at der bliver flere københavnere. Salg af grunde på Lynetteholm skal være med til at finansiere ny infrastruktur, så man kan komme til og fra den nye bydel, og som samtidig kan være med til at lede trafikken uden om Københavns centrum og fremtidssikre metrobetjeningen i hele byen. Undersøgelserne giver tre muligheder for linjeføringen af ny metro samt ni linjeføringer for en Østlig Ringvej fra Nordhavn til Amagermotorvejen eller Øresundsmotorvejen ved lufthavnen.
  4. Overskudsjord fra byens byggerier: Lynetteholm kan etableres med overskudsjord bl.a. fra byggeri i byen, metroarbejde og Østlig Ringvej. Jordopfyldningen ifm. Lynetteholm forventes at dække Københavns Kommunes behov for at komme af med jord i mange år fremover.

Baggrund, økonomi og organisering

I oktober 2018 indgik Staten og Københavns Kommune en principaftale om Lynetteholm, som blev startskuddet til udviklingen af den nye 2,8 km2 store bydel. Efterfølgende er de første skitser bearbejdet, så der bl.a. er større afstand fra Lynetteholm til Trekroner. 

Principaftalen fra oktober 2018:

Lynetteholmen_princip