Standard for redningsmateriel på havnefronten

 

Hvis uheldet er ude, og man er faldet i havnen, er det afgørende for redning, at der langs havnefronten er tilstrækkeligt redningsmateriel til egen redning og/eller andres redningsindsats. Der findes ikke lovgivning på området, men der findes et solidt erfaringsgrundlag for, at redningsmateriel kan være forskellen mellem liv og død.

By & Havn har udviklet retningslinjer for redningsmateriel på Københavns havnefronter.  By & Havn tager med retningslinjerne ansvar for at skabe en sikker havn langs de havnefronter, som By & Havn ejer, hvormed der giver plads til, at livet kan leves trygt i og omkring havnen. By & Havn ejer dog kun en brøkdel af havnefronterne langs Københavns Havn, og det er dermed hver ejer af havnefronterne, som kan og bør sikre nødvendigt redningsmateriel. By & Havn håber med retningslinjerne at inspirere andre ejere af havnefronter til at gennemgå redningsmateriel og vurdere, om retningslinjerne også bør implementeres. Dette skal tilsvarende ses i lyset af det stigende aktivitetsniveau, der har været i Københavns Havn de seneste 10 år, og som fortsat er opadgående.

Københavns Havn 260324 MadsTolstrup (12 of 20)

Standarden, som du kan læse mere om her på siden og downloade her, er bygget op med de tre typer af redningsmateriel som ramme:

På hver side beskrives typen af redningsmateriel og retningslinjer. Retningslinjer er tydeliggjort med rødt. Udover de konkrete retningslinjer indeholder materialet også beskrivelser af, hvordan sikkerhedsniveauet kan øges yderligere. Da der gælder forskellige forhold for forskellige typer havnefronter, præsenteres det under hvert afsnit, hvilke typer af havnefront retningslinjerne retter sig mod. 

Læs om retningslinjerne her:

Der skelnes mellem tre typer udformning af havnefront:

Derudover er der særlige forhold for bestemte typer af havneområder:

Kontakt

Ved spørgsmål til standarden for redningsmateriel på havnefronter i Københavns Havn kontaktes By & Havn på

Tlf.: +45 3376 9800

Mail: voreshavn@byoghavn.dk

Baggrund for standarden

Der er ingen internationale eller nationale standarder som foreskriver, hvordan en hovedstadshavn med kombinerede rekreative, erhvervsmæssige og kommercielle formål skal indrette sig for at understøtte, at færdsel og aktivitet kan ske trygt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. By & Havn har derfor udarbejdet egne retningslinjer. By & Havn har i den forbindelse lænet sig op ad internationale anbefalinger fra DS/EN 14329 Skibe til indre vandveje- Etablering af kajpladser og lasteområder, Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) og Trygfonden, som i samarbejde har en certificeringsordning for lystbådehavne, ”Sikker havn”. Materialet, der har dannet baggrund for retningslinjerne, retter sig således i overvejende grad mod personer med en vis erfaring og kendskab til havnen samt personer, der ofte vil være klædt i enten arbejdstøj beregnet til maritimt arbejde og sejlere med redningsveste, hvilket By & Havn har taget med i udvikling af retningslinjerne, hvor der tages højde for brugere, som ikke har sådanne færdigheder.

Nærværende standard er en anbefaling og konkretisering af, hvordan man som ejer af en havnefront i Københavns Havn kan indrette havnefronten med redningsmateriel på en ansvarlig og sikkerhedsskabende måde.  Med havnefront forstås et område ned til og langs med havnen i Københavns Havn.

Standarden omfatter retningslinjer til placering, omfang og vedligehold af redningsmateriel, herunder redningsstiger og redningshåndtag, sikkerhedsliner og redningsposter – det vil sige udstyr, der kan være med til at redde en person, der er faldet i havnen. De forskellige typer af materiel beskrives efterhånden som de gennemgås. Standarden henvender sig til alle havnefronter i Københavns Havn – eneste undtagelser er erhvervshavne uden adgang for offentligheden.

Andre sikkerhedsinitiativer og anbefalinger til forebyggelse og hindring af havnerelaterede ulykker såsom indretning af havnefronter, belysning og skiltning behandles særskilt og er ikke indeholdt i denne standard.

Der er ingen lovmæssig hjemmel til, at ejere af havnefronter skal følge standarden, og standarden er derfor alene en række retningslinjer og anbefalinger til, hvordan man som ejer af havnefront kan bidrage til at skabe en sikker havn.