Støj

STØJ I ANLÆGSFASEN (CIRKA 3 ÅR)

Anlæg af Lynetteholm skal overholde de grænseværdier for støj, der gælder i Københavns Kommune. Anlægsperioden varer ca. 3 år, hvor støj fra anlægsmaskiner mv. vil forekomme.

Det mest støjende arbejde er at nedramme pæle og spuns. Anlægsarbejderne vil blive gennemført med det mest støjsvage materiel. Nedbringning af spunsprofiler foretages typisk ved den mere støjsvage vibrering, hvorefter der efterfølgende kan skiftes til egentlig ramning for det nederste stykke, hvis jordmodstanden bliver for stor til vibrering. 

Støjniveauet for nedramning af spuns kan sammenlignes med støjen fra andre byggepladser i København. Der i Københavns Kommunes gældende forskrift for anlægsstøj ikke fastsat en øvre grænseværdi for nedramning af spuns i anlægsarbejder, men forskriften anviser, at nedramning skal foregå i tidsrummet kl. 8-17. Støjgrænsen for andre anlægsarbejder er 70 dB i dagtimerne og 40 dB på andre tidspunkter. Det støjende arbejde på Lynetteholm vil foregå med en vis afstand til nærmeste boliger. Til sammenligning er metrobyggeriets gældende støjgrænse sat til 73 dB i dagtimerne og 40 dB i aften og nattetimerne på Havneholmen, hvor der er boliger i umiddelbar nærhed. 

Hovedparten af nedramningen af spuns vil ske i Kronløbet, hvor afstanden til beboelse på Margretheholm er 2,5 km og 1,5 km. til Sundmolen i Nordhavn. Arbejdet vil foregå over en periode på ca. syv måneder. 

I ca. to måneder vil der skulle nedrammes  pæle og spuns til en ny adgangsvej og til en arbejdskaj ud for B&Ws tørdok, hvor der er en afstand på 800 meter til beboelse. I ca. én måned rammes der pæle og spuns ifm. anlæg af en oplukkelig bro hen over indsejlingen til Margretheholm Havn, hvor afstanden er ca. 500 meter til nærmeste beboelse.

Inden opstart af anlægsarbejderne vil By & Havn i samarbejde med den valgte entreprenør udarbejde en støjredegørelse, der skal dokumentere hvordan støjgrænser bliver overholdt, og som vil blive sendt til den relevante myndighed. 

Støj i driftsfasen for jordmodtagelse og nyttiggørelse ca. 30 år

I driftsfasen vil der komme støj fra aktiviteter på jordmodtagelsespladsen og i opfyldningsområdet.

Støj fra arbejdet på jordmodtagelsespladsen overholder gældende grænseværdier ved nærmeste beboelser på Margretheholm og i rekreative områder.

Det skal bemærkes, at såvel modtageplads som området for aktiviteterne i forbindelse med opfyldet af Lynetteholm vil flytte sig i løbet af driftsfasen i takt med, at Lynetteholm fyldes op.

Trafikstøj

Der vil i driftsfasen opstå trafikstøj fra jordtransporter på de vejstrækninger, hvor der vil være en stigning i antal lastbiler. Ved en fremskrivning af trafikmængder til år 2035 og en opgørelse af trafikmængden, der knyttes til jordtransport, er det beregnet, at påvirkningen fra projektet kan bidrage med omkring 2 dB på vejstrækningerne: Prøvestensbroen, Refshalevej, Uplandsgade, Vermlandsgade Vest og Ved Stadsgraven. Med etablering af ny adgangsvej vil påvirkningen på flere veje være omkring 1-2 dB, som er en netop hørbar til meget lille ændring af trafikstøjen.

Fakta om Lynetteholm

Lynetteholm skal bidrage til at stormflodssikre København fra nord. Miljøkonsekvensrapporten har belyst, hvordan og i hvilket omfang anlæg af Lynetteholm vil påvirke miljøforholdene ved og omkring projektet, herunder også Øresund.

Anlægsomkostningerne til etableringen af Lynetteholm til nyttiggørelse af overskudsjord beløber sig til omkring 2,5 mia. kr., hvoraf ca. 400 mio. kr. forventes at finansiere etablering af et kystlandskab med rekreative faciliteter og natur. Den resterende del af anlægsomkostningerne forventes finansieret over en cirka 30-årig periode ved modtagelsen af jord fra hovedstadsområdet.

Læs om: