Støj fra anlæg og drift af Lynetteholm

Faktaark_Støj

 STØJ I ANLÆGSFASEN 

Anlæg af Lynetteholm skal overholde de grænseværdier for støj, der gælder i Københavns Kommune. Anlægsperioden varer cirka 3 år, hvor støj fra anlægsmaskiner mv. vil forekomme.

Anlæg af Lynetteholm er opdelt i to faser:

  1. Etablering af fase 1-området består af adgangsvej via Prøvestenen, en klapbro ved Margretheholms Havn, et modtageanlæg på Refshaleøen og den første og mindre del af Lynetteholms omkreds (perimeter), som består af dæmninger etableret af grus og sten (se kort). Forventet anlægstidspunkt for Fase 1 er fra ultimo 2021 til primo 2023. Herefter vil Lynetteholm kunne begynde at modtage jord til Fase 1-området.
  2. Etablering af fase 2 består af resten af Lynetteholms omkreds (perimeter). Mod øst og vest etableres dæmninger bestående af sten og grus og mod nord anlægges en dæmning af jernspunsvægge i den yderste, østlige del af Kronløbet. Forventet anlægstidspunkt for Fase 2 er fra 2022 til 2025. Her efter vil Lynetteholm kunne begynde at modtage jord til Fase 2-området.

Det mest støjende arbejde er at nedramme pæle og spuns. Anlægsarbejderne vil blive gennemført med det mest støjsvage materiel. Nedbringning af spuns foretages typisk ved den mere støjsvage vibrering, hvorefter der efterfølgende kan skiftes til egentlig ramning for det nederste stykke, hvis jordmodstanden bliver for stor til vibrering. 

Det er i Københavns Kommunes gældende forskrift for anlægsstøj fastsat, at nedramning af spuns skal foregå på hverdage i tidsrummet kl. 8-17. Støjniveauet for nedramning af spuns kan sammenlignes med støjen fra andre byggepladser i København, som

fx i Nordhavn. Støjgrænsen for andre anlægsarbejder er 70 dB i dagtimerne og 40 dB på andre tidspunkter. 

Til sammenligning er metrobyggeriets gældende støjgrænse sat til 73 dB i dagtimerne og 40 dB i aften og nattetimerne på Havneholmen, hvor der er boliger i umiddelbar nærhed. Anlæg af Lynetteholm forventes dermed at larme mindre end metrobyggeriet, herunder i en kortere periode og meget længere væk fra beboelse. 

SPUNS-ARBEJDE PÅBEGYNDES 2022

Lynetteholms omkreds (perimeter) har en samlet længde på omkring 7 km, hvoraf hovedparten skal bestå af dæmninger etableret af grus og sten (stensætning). Det er kun en mindre del af Lynetteholms perimeter, der skal spunses (cirka 1000 meter ud mod Kronløbet). 

Hovedparten af nedramningen af spuns vil ske i forbindelse med spunsvæggen ud mod Kronløbet, hvor afstanden til beboelse på Margretheholm er 2,5 km og 1,5 km. til Sundmolen i Nordhavn. Arbejdet vil foregå over en periode på cirka syv måneder forventeligt med start i slutningen af 2022.

Derudover vil der i sammenlagt cirka to måneder skulle nedrammes pæle og spuns til en ny adgangsvej og til en arbejdskaj ud for B&Ws tørdok (se kort), hvor der er en afstand på 800 meter til beboelse. Ligeledes vil der i cirka én måned skulle rammes pæle og spuns i forbindelse med anlæg af en oplukkelig bro hen over indsejlingen til Margretheholm Havn, hvor afstanden er cirka 500 meter til nærmeste beboelse. Dette spunsarbejde ventes udført i 2022. 

Inden opstart af anlægsarbejderne vil By & Havn i samarbejde med den valgte entreprenør udarbejde en støjredegørelse, der skal dokumentere hvordan støjgrænser bliver overholdt, og som vil blive sendt til den relevante myndighed. I støjredegørelsen vil perioderne for larmende anlægsarbejder bliver fastlagt, dvs. hvornår på året og hvor længe.

STØJ FRA JORDMODTAGELSE 

Når Lynetteholm begynder at kunne modtage jord (fra cirka 2023) vil der komme støj fra aktiviteter på jordmodtagelsespladsen på Refshaleøen og i opfyldningsområdet. Det forventes, at Lynetteholm er fyldt op om cirka 30 år. 

Støj fra arbejdet på den plads, hvor jord til Lynetteholm bliver modtaget, overholder gældende grænseværdier ved nærmeste beboelser på Margretheholm og i rekreative områder. På jordmodtagepladsen ankommer lastbilerne med jord, som skal vejes, og der køres gravemaskiner og dumpere rundt med jord. Disse aktiviteter vil medføre støj. Det skal bemærkes, at såvel modtageplads som området for aktiviteterne i forbindelse med opfyldet af Lynetteholm i løbet af driftsfasen vil flytte sig længere og længere væk fra eksisterende beboelse i takt med, at Lynetteholm fyldes op.

TRAFIKSTØJ

I den periode, hvor Lynetteholm modtager jord (driftsfasen) vil der opstå trafikstøj fra jordtransporter på de vejstrækninger, hvor der vil være en stigning i antal lastbiler. Ved en fremskrivning af trafikmængder til år 2035 og en opgørelse af trafikmængden, der knyttes til jordtransport, er det beregnet, at

påvirkningen fra projektet kan bidrage med omkring 2 dB på vejstrækningerne: Prøvestensbroen, Refshalevej ved modtageanlægget, Uplandsgade, Vermlandsgade Vest og Ved Stadsgraven. Med etablering af ny adgangsvej, vil påvirkningen på flere veje være omkring 1-2 dB, som er en netop hørbar til meget lille ændring af trafikstøjen. (Se særskilt faktaside om jordtransport)

Om Lynetteholm

Den 4. juni 2021 vedtog et bredt politisk flertal i Folketinget lov om anlæg af Lynetteholm. Lynetteholm skal etableres som en halvø mellem Refshaleøen og Nordhavn med et kystlandskab ud mod Øresund, der bidrager til at stormflodsikre København fra nord. By & Havn skal etablere Lynetteholms landareal ved at nyttiggøre, det vil sige genbruge, overskudsjord fra København og omegns byggeprojekter.

Forud for Folketingets beslutning om at anlægge Lynetteholms landareal, har der været udarbejdet miljøkonsekvensvurderinger, der belyser, hvordan anlæg af Lynetteholm vurderes at påvirke det omkringliggende miljø. By & Havn vil løbende overvåge anlægsarbejdet, så alle miljøhensyn sikres.

Forligskredsen i Folketinget har besluttet at igangsætte en strategisk miljøvurdering (SMV) af de fremtidige planer for Lynetteholm, der endnu ikke er politisk besluttet. 

Fakta om Lynetteholm

By & Havn er bygherre på etableringen af Lynetteholms landområde. På disse sider kan du læse om forskellige temaer i arbejdet.