Sejladsforhold

Faktaark_Sejladsforhold

KRONLØBET - NY IND- OG UDSEJLING TIL KØBENHAVN

I dag er der to sejlløb ind og ud af Københavns Havn i nord. Kronløbet til erhvervssejlads og Lynetteløbet til fritidssejlads. Når Lynetteholm etableres som en halvø i forlængelse af Refshaleøen, vil det betyde, at Lynetteløbet lukker og fritids- og erhvervssejlads fremover skal deles om Kronløbet (se kort). Lynetteløbet holdes åbent så længe som muligt, men forventes at lukke i efteråret 2022. Mindre lystfartøjer såsom, kajakker, robåde og joller kan desuden fra ca. 2026 benytte en ny kanal gennem Nordhavn til at komme mellem Københavns Havn og Øresund. Kanalen løber mellem Orientbassinnet og Kalkbrænderihavnen. Ligeledes vil containerskibe heller ikke på sigt benytte Kronløbet, da containerterminalen, der i dag ligger på Levantkaj skal flytte til Ydre Nordhavn.

KRONLØBET GJORT BREDERE

Kronløbet vil få en tragtfacon med Lynetteholm på østsiden og Nordhavn på vestsiden. Som opfølgning på indledende offentlige høringer i 2019 af Lynetteholms miljøkonsekvensrapport fik By & Havn tilpasset udformningen af Lynetteholm for at sikre tilstrækkelig plads til både fritids og erhvervssejlads gennem Kronløbet. Indsejlingen er blandt andet gjort bredere på det smalleste sted og bliver således 200 meter, hvor det i dag er 150 meter. Spidsen af Levantkaj i Nordhavn fjernes i den forbindelse, og kajkanten får på de smalleste steder en stenindfatning, som bryder refleksbølgerne.

Sejladsforholdene og manøvremulighederne i Kronløbet er drøftet med brugerne af havnen og Søfartsstyrelsen og testet i en såkaldt besejlings-simulator ved Force Technology. Simuleringerne viser en til en, hvordan forholdene vil være for ind- og udsejling gennem Kronløbet i al slags vejr og med forskellige slags fartøjer.

Det er det tætteste man kan komme på virkeligheden uden at bygge en ø først.

Da flere brugere skal deles om Kronløbet end tidligere, når Lynetteholm etableres, vil By & Havn i samarbejde med Søfartsstyrelsen og havnens brugere, iværksætte yderligere tiltag for at sikre sejladssikkerheden, hvilket er fastlagt i Implementeringsredegørelsen. Der vil bl.a. blive etableret et signalsystem, så lystsejlerne varsles, når krydstogtskibe eller andre store skibe er på vej ind i Kronløbet, og der vil blive oprettet ventepladser på begge sider af Kronløbet.

Sejladsforholdene i Kronløbet er testet i en såkaldt besejlings-simulator ved Force Technology, som ses her på billedet. Besejlingssimulatoren viser, hvordan forholdene for ind- og udsejling gennem Kronløbet vil være, når Lynetteholm er anlagt, for både store og små fartøjer.

By & Havn har og vil fortsat løbende holde møder med havnens brugere, og Søfartsstyrelsen om sikkerhed i havnen i forbindelse med anlæg af Lynetteholm. Næste møde er planlagt til begyndelsen af 2022.

STRØM OG BØLGER

Overordnet set bliver der kun meget begrænsede ændringer i strøm og bølgeforhold i selve havneløbet som følge af Lynetteholm. Det vurderer projektets miljøundersøgelser.

I Kronløbet vil strømmen være uændret, men ved stærk sydgående strøm, vil strømmen blive reduceret en smule i den ydre del (ca. 0,3 meter i sekundet). Lynetteholms miljøundersøgelser viser, at der ved stærk nordgående strøm vil ske en lille forøgelse i strømmen længere inde i havnen som følge af Lynetteholm.

I Kronløbet, der med Lynetteholm får form som en ”tragt”, bliver bølgerne mere rolige yderst, mens bølgehøjden øges en smule inderst, hvor der er smallest mellem Nordhavn og Lynetteholm.

VANDRUM VED TREKRONER

Trekroner kommer til at ligge mellem Lynetteholm, Nordhavn og Langelinie. Afstanden mellem Nordhavn og Trekroner bliver ca. 300 meter, og der bliver skabt et beskyttet vandrum til sejlads for bløde brugere mellem Trekroner og Lynetteholm. De to eksisterende bølgebrydere ved Trekroner bliver desuden fjernet og stenene bliver genbrugt til stensætninger på dæmningerne rundt om Lynetteholm.

SEJLRENDE FOR ERHVERVSSKIBE FLYTTES

Når Lynetteholm etableres skal større erhvervsskibe fremover sejle øst om Middelgrunden til Prøvestenen og Kraftværkshalvøen fremfor vest om. Dermed reserveres farvandet langs kystlandskabet på Lynetteholms østside til lystsejlerne.

MARGRETHEHOLM HAVN

Etableringen af Lynetteholm kommer ikke til at lukke Margretheholm Havn. Der vil blive etableret en vej henover indsejlingen til Margreteholm Havn, som lastbiler med jord til Lynetteholm skal benytte. Vejen bliver etableret som en dæmning med en oplukkelig bro, så skibe med master kan komme ind og ud, når broen åbnes. Når broen er lukket, vil der være en gennemsejlingshøjde på 4,5 meter. Broen vil være åben alle weekender og helligdage. På hverdage vil broen være åben tre gange i løbet af dagen, men ellers lukket mellem kl. 07-16 på hverdage.

Om Lynetteholm

Den 4. juni 2021 vedtog et bredt politisk flertal i Folketinget lov om anlæg af Lynetteholm. Lynetteholm skal etableres som en halvø mellem Refshaleøen og Nordhavn med et kystlandskab ud mod Øresund, der bidrager til at stormflodsikre København fra nord. By & Havn skal etablere Lynetteholms landareal ved at nyttiggøre, det vil sige genbruge, overskudsjord fra København og omegns byggeprojekter.

Forud for Folketingets beslutning om at anlægge Lynetteholms landareal, har der været udarbejdet miljøkonsekvensvurderinger, der belyser, hvordan anlæg af Lynetteholm vurderes at påvirke det omkringliggende miljø. By & Havn vil løbende overvåge anlægsarbejdet, så alle miljøhensyn sikres.

Forligskredsen i Folketinget har besluttet at igangsætte en strategisk miljøvurdering (SMV) af de fremtidige planer for Lynetteholm, der endnu ikke er politisk besluttet. 

Fakta om Lynetteholm

By & Havn er bygherre på etableringen af Lynetteholms landområde. På disse sider kan du læse om forskellige temaer i arbejdet.