Høringer om Lynetteholm

På denne side finder du fakta og udpluk fra tidligere offentlige høringer om Lynetteholms miljøvurderinger og borgermøder afholdt i forbindelse med høringerne.

De nævnte høringer er gennemført forud for Folketingets vedtagelse af Lynetteholms anlægslov den 4. juni 2021. Høringsmaterialer og det fulde overblik over alle høringer om anlæg af Lynetteholm findes på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside

Opdateret 15. december 2021

Offentlig forudgående høring: 11. okt. 2019 til 8. nov. 2019

I oktober 2019 igangsatte By & Havn og Miljøstyrelsen en frivillig offentlig høring om indkaldelse af idéer og forslag til anlæg af Lynetteholm. Høringen gav alle mulighed for at komme med input til selve projektet, samt hvilke miljøpåvirkninger der burde undersøges i Lynetteholms miljøkonsekvensrapport.

Der indkom 195 høringssvar til Miljøstyrelsen, som var myndighed på høringen.

På hjemmesiden findes bl.a. forklaring på miljøvurderingen, et idéoplæg vedrørende Lynetteholm til download samt et notat om de planlagte undersøgelser.

Med udgangspunkt i de 195 høringssvar udarbejdede myndighederne et såkaldt afgrænsningsnotat. Notatet blev sendt til By & Havn den 17. august 2020 og uddybede de lovbestemte miljøemner, som Lynetteholms miljøvurderinger skulle belyse. Emnerne var:

 • Befolkning og menneskers sundhed
 • Støj og vibrationer
 • Havbund, sediment, strømforhold og vandkvalitet
 • Biodiversitet (flora og fauna)
 • Luft og klima
 • Trafik
 • Materielle goder
 • Arealinteresser
 • Landskabelige forhold
 • Afledte aktiviteter
 • Grænseoverskridende påvirkninger
 • Referencescenarier og alternativer

Borgermøde om offentlig forudgående høring: 30. okt. 2019

I forbindelse med den frivillige forudgående høring om indkaldelse af idéer og forslag til anlæg af Lynetteholm, der løb fra den 11. oktober 2019 til den 8. november 2019, inviterede By & Havn til et borgermøde den 30. oktober 2019.

Over 200 interesserede mødte op til mødet i Krydstogtterminal 3 i Nordhavn. Under mødet var der oplæg i plenum fra By & Havn og selskabets rådgivere med mulighed for opfølgende spørgsmål og svar ved en række temaborde. På mødet fik borgerne mulighed for at få en større indsigt i planerne for projektet, inden de evt. indsendte deres høringssvar til Miljøstyrelsen.

Du finder alle præsentationer fra debatmødet i vores mediearkiv eller enkeltvis herunder. 

Aftenens program:

Offentlig høring om miljøkonsekvensrapport: 30. nov. 2020 til 25. jan. 2021

I samarbejde med et team af rådgivere har By & Havn foretaget en omfattende og grundig miljøvurdering af anlæg af Lynetteholm på baggrund af afgrænsningsnotatet fra august 2020. Miljøvurderingen er baseret på data, viden fra eksperter og fagfolk samt input fra borgere og andre interessenter.

Resultaterne fra en lang række miljøundersøgelser og en anbefaling til, hvordan Lynetteholm skal etableres, blev samlet i en miljøkonsekvensrapport, som blev sendt i offentlig høring af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fra den 30. november 2020 til den 25. januar 2021.

Trafikstyrelsen sendte også en temarapport i høring vedr. klapning af havbundsmateriale og uddybning af sejlrender. Denne offentlige høring foregik fra den 22. december 2021 til den 17. februar 2021.

Digitale informationsmøder om miljøkonsekvensrapport: 5. januar 2021

I forbindelse med den offentlige høring af Lynetteholms miljøkonsekvensrapport inviterede By & Havn til tre digitale informationsmøder den 5. januar 2021. Møderne var digitale grundet corona-restriktionerne tilbage i 2021.  

Formålet med møderne var at give borgere og andre aktører et indblik i den omfattende miljøkonsekvensrapport og i de konsekvenser, der er ved at etablere Lynetteholms landareal. Under mødet kunne borgerne stille spørgsmål til By & Havn og eksperterne bag miljøkonsekvensrapporten, og på den måde få afklaret spørgsmål, inden de eventuelt ville afgive et høringssvar til Trafikstyrelsen senest den 25. januar 2021.

De tre møder blev livestreamet på Facebook, men kan også ses eller genses herunder. 

Nedenfor kan du se eller gense informationsmødet om jordtransport. Bemærk, at mødet begynder ca. 10 minutter inde i filmen. 

Nedenfor kan du se eller gense informationsmødet om temaerne klimasikring, natur og miljø. Bemærk, at selve mødet begynder ca. 10 minutter inde i filmen. 

Nedenfor kan du se eller gense informationsmødet om sejladsforhold. Bemærk, at selve mødet begynder ca. 10 minutter inde i filmen. 

Offentlig høring om supplerende miljøkonsekvensrapport: 31. marts 2021 til 2. maj 2021

Efter høringen om Lynetteholms miljøkonsekvensrapport fra den 30. november til den 25. januar bad myndighederne By & Havn om at udarbejde en supplerende miljøkonsekvensrapport, som blev sendt i høring af Trafikstyrelsen fra den 31. marts 2021 til den 2. maj 2021. Den nye rapport supplerede den tidligere udarbejdede miljøkonsekvensrapport i forhold til Lynetteholms påvirkning af vandområderne omkring København.  

Den nye rapport supplerede med en række vurderinger om følgende forhold:

 • Påvirkning af muligheden for opfyldelse af miljømålene for vandområderne omkring København
 • Miljøkonsekvenserne af uddybningen af sejlrenderne
 • De samlede kumulative virkninger

Sammenfattende redegørelse på baggrund af høringssvar

Der indkom cirka 900 høringssvar til Trafikstyrelsen i høringsfasen forud for Folketingets vedtagelse om anlæg af Lynetteholm. Trafikstyrelsen udarbejdede i samarbejde med By & Havn og Miljøstyrelsen en sammenfattende redegørelse, som forholder sig til de indkomne høringssvar.

Faktabank: Resultater af høringer og borgerdialog

Som følge af de offentlige høringer, borgermøderne og anden dialog om anlæg af Lynetteholm blev det blandt andet besluttet, at By & Havn skal etablere en ny adgangsvej for jordtransporter til Lynetteholm via Prøvestenen, så jordopfyld bliver til mindst mulig gene for beboerne på Margretheholm.

Udformningen og placeringen af Lynetteholm er også blevet ændret, så den nye indsejling til Københavns Havn via Kronløbet bliver bredere, og så ålegræs-områder i højere grad skånes i forbindelse med anlæg af landarealet.  

Som følge af dialog og høringer bliver Lynetteholms omkreds ud mod Kronløbet også etableret med mindre jernspuns end først planlagt for at sikre færre refleksbølger og højere sikkerhed for særligt mindre fartøjer.

 • Find flere fakta om miljøkonsekvenser og borgerdialog i Faktabanken.