Ny høring om miljøforhold ved Lynetteholm

31. marts 2021

Ny høring om miljøforhold ved Lynetteholm

Myndighederne har bedt By og Havn udarbejde en ny supplerende miljøkonsekvensrapport, som nu sendes i 30 dages høring. Den nye rapport supplerer den tidligere rapport i forhold til Lynetteholmsprojektets påvirkning af vandområderne omkring København, særligt mht. muligheden for opfyldelse af miljømålene iht. lov om vandplanlægning. Den nye rapport bekræfter igen, at Lynetteholmsprojektet kan gennemføres uden væsentlige miljøpåvirkninger for vandmiljøet.

By & Havn har i de sidste to år arbejdet på at gøre Lynetteholm klar til, at Folketinget kan behandle og vedtage en anlægslov. I samarbejde med et team af rådgivere har By & Havn foretaget en omfattende og grundig miljøkonsekvensvurdering for etablering af Lynetteholm baseret på data, viden fra eksperter og fagfolk samt input fra borgere og andre interessenter ved en lang række dialogmøder, høringer og workshops. Dialogen har løbende medført ændringer og forbedringer af projektet.

Den første miljøkonsekvensrapport handlede om etablering af Lynetteholm. Desuden blev der sendt en temarapport i høring vedr. klapning af havbundsmateriale og uddybning af sejlrender. Denne offentlige høring foregik fra den 30. november 2020 til den 17. februar 2021.

Siden da har By & Havn, Miljøstyrelsen og Trafikstyrelsen arbejdet intenst på at besvare de ca. 900 høringssvar. Trafikstyrelsen, som er myndighed i forhold til gennemførelse af miljøvurderingerne, har vurderet, at flere af høringssvarene har givet anledning til, at der var behov for at udarbejde supplerende materiale. By og Havn har derfor udarbejdet en ny supplerende miljøkonsekvensrapport. Den nye rapport indeholder en række vurderinger om følgende forhold:

  • Påvirkning af muligheden for opfyldelse af miljømålene for vandområderne omkring København
  • Miljøkonsekvenserne af uddybningen af sejlrenderne
  • De samlede kumulative virkninger

Vurderingerne i den nye rapport er i vid udstrækning baseret på materialet fra de tidligere offentliggjorte rapporter. Rapporten dokumenterer, at etableringen af Lynetteholmen ikke forhindrer opfyldelsen af miljømålene for vandområderne omkring København.

Udviklingsdirektør i By & Havn, Ingvar Sejr Hansen, siger:

Vi vidste fra den første rapport, at Lynetteholmsprojektet ikke medførte væsentlige miljøpåvirkninger for vandmiljøet. Alligevel gav flere af høringssvarene anledning til usikkerhed om, hvorvidt miljømålene for vandområderne omkring København kunne overholdes. Med den nye rapport er alle relevante miljømål gennemgået igen, og det kan nu konkluderes, at miljømålene kan overholdes, samtidigt med at Lynetteholmen etableres. Vi er glade for, at den tvivl, som nogle høringssvarene rejste, nu kan ryddes af vejen.

Udviklingsdirektør i By & Havn, Ingvar Sejr Hansen.

Trafikstyrelsen har påbegyndt høring af miljøforholdene ved Lynetteholm i dag d. 31. marts og høringen afsluttes pr. 2. maj.

Høringsmaterialet kan findes via dette link fra Trafikstyrelsens hjemmeside.

Pressekontakt:

Kommunikationschef i By & Havn, Kristian Wederkinck Olesen, 3053 5004.