Miljøvurdering af Lynetteholm sendes nu i offentlig høring

BEMÆRK:


Dette nyhedsbrev stammer fra By & Havns arkiv.
Nyhedsbrevet blev udgivet den 30. november 2020.
Indholdet kan være forældet men var gældende på udgivelsestidspunktet

30. november 2020

Miljøvurdering af Lynetteholm sendes nu i offentlig høring

Københavnerne inviteres til at få et nyt og detaljeret indblik i, hvordan etableringen af Lynetteholm skal foregå, og hvordan Københavns nye landområde vil påvirke omgivelserne. Fra i dag og frem til den 25. januar 2021 er der offentlig høring om den såkaldte miljøkonsekvensrapport.  

Med miljøkonsekvensrapporten er der taget endnu et vigtigt skridt i arbejdet med Københavns nye bydel, Lynetteholm, der frem mod 2070 vil rejse sig i Københavns Havn mellem Nordhavn og Refshaleøen. Lynetteholm skal med sin placering og et areal på 2,8 kvadratkilometer bidrage til at sikre byen mod stormflod fra nord og gøre plads til cirka 35.000 beboere og lige så mange arbejdspladser. Og når nye metro- og vejforbindelser etableres til bydelen, kan det også være med til afhjælpe den stigende trængsel på vejene i andre dele af byen.

Visualisering fra Lynetteholm - det lange kig. (C) COWI / ARKITEMA / TREDJE NATUR

Før byudviklingen på Lynetteholm kan sættes i gang, skal der ved jordopfyld etableres et nyt stykke land i Københavns Havn, hvilket skal godkendes ved lov i Folketinget. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har i dag sendt miljøkonsekvensrapporten for etableringen af Lynetteholms landområde i offentlig høring.  

Overborgmester Lars Weiss (S) ser den nye bydel som en afgørende brik i fremtidssikringen af København:

For mig er Lynetteholm selve fundamentet for, at vi kan videreudvikle København som den fantastiske by, vi kender og elsker. Den vil give plads til nye boliger, så vi ikke behøver at bygge på hver en grøn plet i den eksisterende by. Den vil sikre, at der er nok boliger til de mange nye indbyggere, så vi kan holde boligpriserne i ro og bevare København som en by med plads til alle indkomster. Den vil få et kæmpestort grønt kystlandskab og sikre, at københavnerne også i fremtid får adgang til natur og hav. I dag tager vi endnu et vigtigt skridt frem mod realiseringen af Lynetteholm, og jeg synes, at det er et flot og grundigt arbejde, der er lagt frem fra By & Havn. Jeg er spændt og glæder mig til at høre de input og ideer, der nu kommer fra københavnerne.

Overborgmester Lars Weiss (S), København.

Transportminister Benny Engelbrecht opfordrer alle interesserede til at deltage i høringen:

Jordopfyldningen vil være et helt afgørende led i stormflodssikringen af København, som vil give tryghed for byens borgere og beskytte vigtig infrastruktur. Det er en stor og vigtig opgave, og med Lynetteholmen bliver der også åbnet en række muligheder for både København og kommunerne omkring. Derfor er det også vigtigt at borgerne og alle interessenter nu engagerer sig og bruger de muligheder for information og indflydelse, som høringen giver.

Transportminister Benny Engelbrecht.

Visualisering fra Lynetteholm - Kig ud over vandet. (C) COWI / ARKITEMA / TREDJE NATUR

Så tæt på virkeligheden som muligt

Det er i miljøkonsekvensrapporten bl.a. blevet grundigt undersøgt, hvilke konsekvenser etableringen af Lynetteholm vil have for natur og miljø, samt hvordan den eksisterende by påvirkes af transporten af jord, som skal bruges til at skabe det nye landområde.  Det skal sikre, at beslutningen om Lynetteholm kan træffes på et oplyst grundlag, fortæller Anne Skovbro, adm. direktør i By & Havn:

Vi har lyttet til de input, der er kommet fra københavnerne, eksperter og faglige organisationer og på denne baggrund justeret projektet til. For det er uomtvisteligt en stor og kompliceret opgave at anlægge en ny halvø i København. Og det skal gøres grundigt. Transporten af jord til Lynetteholm har været en højt prioriteret sag, hvor vi har vendt hver en sten. Naboernes bekymring for lastbiltrafikken har været en tungtvejende grund til, at vi i stedet vil etablere en helt ny transportvej væk fra beboelse, og samtidig er det også den mest klimavenlige løsning.

Adm. direktør Anne Skovbro, By & Havn.

Med miljøkonsekvensrapporten, som nu er sendt i høring, får alle københavnere og øvrige interessenter mulighed for igen at deltage i miljøvurderingen af Lynetteholm. Og høringssvar vil også denne gang kunne føre til justeringer og forbedringer af projektet, inden Lynetteholms såkaldte anlægslov bliver forelagt for Folketinget.

Visualisering fra Lynetteholm - Skovbrynet. (C) COWI / ARKITEMA / TREDJE NATUR

Kom til informationsmøde den 5. januar 2021 – eller følg med digitalt

By & Havn inviterer til tre tematiske informationsmøder, hvor alle københavnere er velkomne til at deltage – desværre på grund af Covid-19 primært via Facebook, hvor der live-streames fra høringen. Her kan man få et indblik i miljøkonsekvensrapporten og stille uddybende spørgsmål til eksperterne bag, inden man afgiver sit høringssvar til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Informationsmøderne vil blive afholdt den 5. januar med temaerne sejladsforhold, jordtransport samt klimasikring, natur og miljø. Nærmere information om program og tilmelding til informationsmøderne følger på byoghavn.dk/Lynetteholm

Fakta: Sådan indsendes høringssvar

Høringssvar kan indsendes mellem den 30. november 2020 og den 25. januar 2021 til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der er myndighed på miljøkonsekvensrapporten, via denne hjemmeside:
https://tbst.dk/da/lynetteholm

Visualisering fra Lynetteholm - Stormflod. (C) COWI / ARKITEMA / TREDJE NATUR

Fakta: Miljøkonsekvensrapport

 • Formålet med miljøkonsekvensrapporten er at belyse, hvilke påvirkninger på omgivelserne det vil have at etablere Lynetteholms landareal.
 • Miljøkonsekvensrapporten er afgrænset til at omhandle emnerne: Nyt landområde i Københavns Havn til stormflodssikring med overskudsjord fra byggepladser, Lynetteholms udstrækning og placering, etableringen af et kystlandskab mod øst samt adgangsvejen for transport af jord til Lynetteholm og det anlæg, der skal modtage jorden fra byggepladser.
 • Dermed konkretiseres nu planerne for Lynetteholms præcise placering i Københavns Havn, udformningen af det nye stykke land, og hvordan etableringen vil foregå. Miljøundersøgelser af Lynetteholms infrastruktur m.v. vil først ske i en senere fase.
 • Hele miljøkonsekvensrapporten kan downloades nedenfor sammen med det kortere ikke-tekniske resumé, som opsummerer miljøkonsekvensrapportens vigtigste konklusioner.

  - miljøkonsekvensrapport (PDF)
  - ikke-teknisk resumé (PDF) 

Fakta: Den videre proces for Lynetteholm

 • Miljøkonsekvensrapport i høring: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender Miljøkonsekvensrapporten for Lynetteholm i 8 ugers offentlig høring fra den 30. november 2020 til 25. januar 2021.
 • Informationsmøde om miljøkonsekvensrapporten: Den 5. januar 2021 afholder By & Havn tre informationsmøder om miljøkonsekvensrapporten for Lynetteholm.
 • Miljøansøgning: Sammen med miljøkonsekvensrapporten offentliggøres en miljøansøgning om nyttiggørelse af overskudsjord.
 • Anlægslov i høring: Transportministeriet forventes ultimo december 2020 at sende anlægsloven for Lynetteholm i høring i fire uger. Anlægsloven bemyndiger By & Havn til at anlægge Lynetteholm.
 • Vedtagelse af anlægslov: Anlægsloven forventes at blive førstebehandlet i Folketinget i marts 2021 og tredjebehandlet i juni 2021. Lovvedtagelse af anlægsloven sker ved tredjebehandling.
Visualisering fra Lynetteholm - Snit. (C) COWI / ARKITEMA / TREDJE NATUR