Høringer for Lynetteholm

På denne side finder du et udvalg af igangværende og tidligere høringer om Lynetteholm.

Høringsmaterialer og det fulde overblik over alle høringer findes på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Opdateret den 31. marts 2021

Ny høring om miljøforhold ved Lynetteholm

Myndighederne har bedt By og Havn udarbejde en ny supplerende miljøkonsekvensrapport, som nu sendes i 30 dages høring. Den nye rapport supplerer den tidligere rapport i forhold til Lynetteholmsprojektets påvirkning af vandområderne omkring København, særligt mht. muligheden for opfyldelse af miljømålene iht. lov om vandplanlægning. Den nye rapport bekræfter igen, at Lynetteholmsprojektet kan gennemføres uden væsentlige miljøpåvirkninger for vandmiljøet.

Den første miljøkonsekvensrapport handlede om etablering af Lynetteholm. Desuden blev der sendt en temarapport i høring vedr. klapning af havbundsmateriale og uddybning af sejlrender. Denne offentlige høring foregik fra den 30. november 2020 til den 17. februar 2021.

Siden da har By & Havn, Miljøstyrelsen og Trafikstyrelsen arbejdet intenst på at besvare de ca. 900 høringssvar. Trafikstyrelsen, som er myndighed i forhold til gennemførelse af miljøvurderingerne, har vurderet, at flere af høringssvarene har givet anledning til, at der var behov for at udarbejde supplerende materiale. By og Havn har derfor udarbejdet en ny supplerende miljøkonsekvensrapport. Den nye rapport indeholder en række vurderinger om følgende forhold:

 • Påvirkning af muligheden for opfyldelse af miljømålene for vandområderne omkring København
 • Miljøkonsekvenserne af uddybningen af sejlrenderne
 • De samlede kumulative virkninger

Vurderingerne i den nye rapport er i vid udstrækning baseret på materialet fra de tidligere offentliggjorte rapporter. Rapporten dokumenterer, at etableringen af Lynetteholmen ikke forhindrer opfyldelsen af miljømålene for vandområderne omkring København.

Trafikstyrelsen har påbegyndt høring af miljøforholdene ved Lynetteholm i dag d. 31. marts og høringen afsluttes pr. 2. maj.

Høringsmaterialet kan findes via dette link fra Trafikstyrelsens hjemmeside

Afsluttede høringer og borgermøder

 

Høring om etablering af Lynetteholm afholdt den 30. november 2020 til den 25. januar 2021

By & Havn har i samarbejde med et team af rådgivere foretaget en omfattende og grundig miljøvurdering for etablering af Lynetteholm baseret på data, viden fra eksperter og fagfolk samt input fra borgere og andre interessenter fra den forudgående høring i 2019.

Resultaterne af miljøundersøgelserne og en anbefaling af, hvordan Lynetteholm skal etableres, er samlet i en miljøkonsekvensrapport, som har været sendt i offentlig høring af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fra den 30. november 2020 til den 25. januar 2021.

Alt høringsmateriale om miljøvurderingen af Lynetteholm kan fortsat downloades på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside. Miljøkonsekvensrapporten indledes af et kortere ikke-tekniske resumé, som opsummerer de vigtigste konklusioner, hvis man ikke har mod på at læse hele rapporten.

Digitale informationsmøder om miljøvurderingen

Den 5. januar 2021 afholdte By & Havn tre digitale informationsmøder om miljøvurderingen af Lynetteholm, som var i høring frem til den 25. januar 2021.

Møderne blev livestreamet på facebook men kan også ses herunder. Du er altid velkommen til at stille spørgsmål på info@byoghavn.dk

Herunder kan du gense mødet om jordtransport. Bemærk at mødet begynder ca. 10 minutter inde i filmen. 
 

Nedenfor kan du se eller gense informationsmødet om temaerne klimasikring, natur og miljø. Bemærk at selve mødet begynder ca. 10 minutter inde i filmen. 

Hvis du vil se transmissionen fra informationsmødet om sejladsforhold, kan du se det herunder. Bemærk at selve mødet begynder ca. 10 minutter inde i filmen. 

Gense de tre møder på Facebook:

Hvis du har spørgsmål til Miljøkonsekvensrapporten, er du velkommen til at skrive By & Havn på info@byoghavn.dk.

Fakta: Den videre proces for Lynetteholm

 • Miljøkonsekvensrapport i høring: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sendte Miljøkonsekvensrapporten for Lynetteholm i 8 ugers offentlig høring fra den 30. november 2020 til 25. januar 2021.
 • Informationsmøde om miljøkonsekvensrapporten: Den 5. januar 2021 afholdte By & Havn tre informationsmøder om miljøkonsekvensrapporten for Lynetteholm.
 • Miljøansøgning: Sammen med miljøkonsekvensrapporten blev en miljøansøgning om nyttiggørelse af overskudsjord offentliggjort.
 • Tillæg til miljøkonsekvensrapport i høring: Fra den 18. december 2020 til den 17. februar 2021 sendte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen tillæg til miljøkonsekvensrapporten i offentlig høring.
 • Anlægslov i høring: Transportministeriet sendte anlægsloven for Lynetteholm i høring i fire uger fra den 15. januar til den 14. februar 2021. Anlægsloven bemyndiger By & Havn til at anlægge Lynetteholm.
 • Vedtagelse af anlægslov: Anlægsloven forventes at blive førstebehandlet i Folketinget i marts 2021 og tredjebehandlet i juni 2021. Lovvedtagelse af anlægsloven sker ved tredjebehandling.

Om miljøkonsekvensrapporten for Lynetteholm

Formålet med miljøkonsekvensrapporten er at belyse, hvilke påvirkninger på omgivelserne det vil have at etablere Lynetteholms landareal.

Miljøkonsekvensrapporten er afgrænset til at omhandle emnerne: Nyt landområde i Københavns Havn til stormflodssikring med overskudsjord fra byggepladser, Lynetteholms udstrækning og placering, etableringen af et kystlandskab mod øst samt adgangsvejen for transport af jord til Lynetteholm og det anlæg, der skal modtage jorden fra byggepladser.

Dermed konkretiseres planerne for Lynetteholms præcise placering i Københavns Havn, udformningen af det nye stykke land, og hvordan etableringen vil foregå. Miljøundersøgelser af Lynetteholms infrastruktur m.v. vil først ske i en senere fase.

Opdateret 6. september 2020

Offentlige høringer og krav til miljøundersøgelser

Med udgangspunkt i de 195 høringssvar til den første offentlige høring, har myndighederne udarbejdet et afgrænsningsnotat. Notatet er sendt til By & Havn den 17. august 2020 og uddyber de lovbestemte miljøemner, som VVM-rapporten skal belyse. Emnerne er:

 • Befolkning og menneskers sundhed
 • Støj og vibrationer
 • Havbund, sediment, strømforhold og vandkvalitet
 • Biodiversitet (flora og fauna)
 • Luft og klima
 • Trafik
 • Materielle goder
 • Arealinteresser
 • Landskabelige forhold
 • Afledte aktiviteter
 • Grænseoverskridende påvirkninger
 • Referencescenarier og alternativer

Miljøkonsekvensrapporten (VVM) blev sendt i offentlig høring i 8 uger af Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen den 30. november 2020 til den 25. januar 2021. Herefter forbereder Trafik- og Boligministeriet en  anlægslov, der forventes fremsat efterfølgende.

Opdateret den 31. oktober 2019:

Debatmøde om Lynetteholm

Der var stor interesse og fremmøde til debatmødet den 30. oktober 2019 i Krydstogtterminal 3 i Nordhavn. Herunder kan du finde diverse oplæg, som blev præsenteret på mødet.

Den offentlige høring om indkaldelse af idéer og forslag til anlæg af Lynetteholm løb frem til den 8. november 2019. 

Du finder alle præsentationer fra debatmødet i vores mediearkiv eller enkeltvis herunder. 

Aftenens program:

IMG_0325

Opdateret den 31. oktober 2019:

By & Havn og Miljøstyrelsen igangsatte en offentlig høring om indkaldelse af idéer og forslag til anlæg af Lynetteholm.

Høringsperioden løb frem til fredag den 8. november 2019.

Høringen gav alle mulighed for at komme med input til selve projektet samt hvilke miljøpåvirkninger, der burde undersøges.

Det er Miljøstyrelsen, som er myndighed for VVM-undersøgelsen, og det er dem, man skal sende sine idéer og forslag til.

På hjemmesiden findes bl.a. forklaring på miljøvurderingen, et idéoplæg vedrørende Lynetteholm til download samt et notat om de planlagte undersøgelser.