Borgerdialog om Lynetteholm 

BORGERDIALOG OM LYNETTEHOLM

Siden principalaftalen for Lynetteholm blev offentliggjort i efteråret 2018, har By & Havn søgt at inddrage den brede offentlighed i arbejdet omkring etableringen af Lynetteholm. Dialogen har medført flere ændringer i Lynetteholmsprojektet.

2019: Workshops med inddragelse af arkitekter og fagfolk 

Efter offentliggørelsen af principaftalen afholdt By & Havn en række workshops med inddragelse af en gruppe inviterede arkitekter og rådgivere. Det skete bl.a. på baggrund af debat og kritik af øens placering og udformning. Workshopsene bidrog til en række principper for Lynetteholms udstrækning og placering, som indgik i udbud af rådgiveropgaven medio 2019. Det vindende rådgiverhold kom derefter med et forslag, hvor Lynetteholm i højere grad er indpasset i Københavns kyststrækning mod Øresund.  

2019: Frivillig forudgående høring

By & Havn igangsatte allerede i efteråret 2019 borgerdialogen omkring etable-ringen af Lynetteholm. Som led i en frivillig forudgående høring havde alle interesserede mulighed for at komme med idéer og forslag til indholdet af den endelige miljøkonsekvensrapport. 

I forbindelse med den forudgående høring afholdt By & Havn et borgermøde den 30. november 2019. Over 200 interesserede mødte op til mødet. Under mødet var der både oplæg i plenum fra rådgivere og By & Havn og mulighed for opfølgende spørgsmål og svar ved en række temaborde.   

Den forudgående høring forløb fra 11. oktober 2019 til 8. november 2019. Der indkom 195 høringssvar.

2019: Følgegruppe for beboere og foreninger

I forbindelse med den forudgående høring blev der desuden nedsat en følgegruppe. I følgegruppen deltog særligt beboere og foreninger nær og i direkte tilknytning til Margretheholms Havn. Formålet med følgegruppen var at inddrage beboere og foreningers viden, ønsker og synspunkter i arbejdet med Lynetteholm.

Første følgegruppemøde blev afholdt 27. november 2019. Der har løbende været afholdt møder med følgegruppen (i alt 5), samt en særskilt møderække med sejlklubben S/K Lynetten, der lejer og driver Margretheholms Havn. 

Under den forudgående høring og i følgegruppen blev der rejst bekymring for, hvordan lastbiler med jord ville påvirke boliger og lystbådehavnen på Margre-theholm. På denne baggrund er der fundet en anden adgangsvej til transport af jord, som går via Prøvestenen. Den nye adgangsvej indgik efterfølgende i miljøkonsekvensrapporten. 

Dialogen med sejlerne har også medført ændringer i designet af Kronløbet. Kronløbet er blandt andet gjort bredere for at højne sikkerheden ved ind- og udsejling af løbet. 

2020-2021: Dialog om høring af miljøkonsekvensrapport

I forbindelse med Trafikstyrelsens høring af miljøkonsekvensrapporten fra 30.november 2020 til 25. januar 2021 afholdt By & Havn et digitalt borgermøde, der blev sendt live over Facebook. Mødet var opdelt i tre digitale sessioner/møder under emnerne sejladsforhold, jordtransport samt klimasikring, natur og miljø. 

På de tre livesendinger, der samlet set varede over seks timer, var der på intet tidspunkt under 100, der så med, og der blev besvaret cirka 100 spørgsmål direkte fra deltagerne i selve sendingen. Enkelte spørgsmål blev besvaret under ét, da de centrerede sig om samme emner.

By & Havn har i høringsfasen afholdt eller deltaget i cirka 35 dialog- og informationsmøder med forskellige interessenter, blandt andre Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, CONCITO, Dansk Sejlunion, Dansk Kano- og Kajak Forbund, Dansk Forening for Rosport, DGI, politiske grupper samt en række lokaludvalg i København (Indre By, Christianshavn og Amager Øst). Amager Øst Lokaludvalgs borgermøde var åbent for lokale borgere på Østamager. 

På møderne har By & Havn orienteret om projektet, svaret på spørgsmål og taget imod input fra de deltagende. 

Der indkom cirka 900 høringssvar til Trafikstyrelsen i høringsfasen.

By & Havn har også efter høringsfasen løbede stillet op til møder, i medierne mv. for at svare på spørgsmål og lytte til input og kritik. Således har By & Havn deltaget i et virtuelt borgermøde afholdt af TV2 Lorry den 11. april 2021. TV2 Lorry har anslået, at mellem 15.000-20.000 seere var inde og se minimum 5 minutter af borgermødet, der blev streamet over TV2 Lorrys hjemmeside.

Fakta om Lynetteholm

Lynetteholm skal bidrage til at stormflodssikre København fra nord. Miljøkonsekvensrapporten har belyst, hvordan og i hvilket omfang anlæg af Lynetteholm vil påvirke miljøforholdene ved og omkring projektet, herunder også Øresund.

Anlægsomkostningerne til etableringen af Lynetteholm til nyttiggørelse af overskudsjord beløber sig til omkring 2,5 mia. kr., hvoraf ca. 400 mio. kr. forventes at finansiere etablering af et kystlandskab med rekreative faciliteter og natur. Den resterende del af anlægsomkostningerne forventes finansieret over en cirka 30-årig periode ved modtagelsen af jord fra hovedstadsområdet.

Læs om: