Borgerdialog om Lynetteholm

Faktaark_Borgerdialog

BORGERINDDRAGELSE

By & Havn ønsker at være åben og inddragende i mødet med borgerne gennem dialog med både beboere, foreninger og øvrige interessenter. Siden principaftalen for Lynetteholm blev offentliggjort i efteråret 2018, har By & Havn derfor søgt at inddrage offentligheden i arbejdet omkring etableringen af Lynetteholm. Dialogen har medført flere ændringer i Lynetteholmsprojektet forud for endelig vedtagelse i Folketinget. 

By & Havn har stort fokus på at fortsætte dialogen om anlæg af Lynetteholms landareal og det videre arbejde med at udvikle de fremtidige visioner for Lynetteholm. 

Nedenfor gives en tidsmæssig oversigt over By & Havns borgerdialog fra 2019 og frem til nu.

2019: WORKSHOPS MED INDDRAGELSE AF ARKITEKTER OG FAGFOLK 

Kort efter offentliggørelsen af Lynetteholms principaftale i 2018 afholdt By & Havn en række workshops med inviterede arkitekter og rådgivere. Det skete bl.a. på baggrund af debat og kritik af øens placering og udformning. Workshopsene bidrog til en række principper for Lynetteholms udstrækning og placering, som indgik i udbud af rådgiveropgaven medio 2019. Det vindende rådgiverhold kom derefter med et forslag, hvor Lynetteholm i højere grad er indpasset i Københavns kyststrækning mod Øresund. 

2019: FRIVILLIG FORUDGÅENDE HØRING AF MILJØKONSEKVENSRAPPORT

I efteråret 2019 inviterede By & Havn til borgermøde om etableringen af Lynetteholm. Mødet var et led i en frivillig forudgående høring, hvor offentligheden havde mulighed for at indsende idéer og forslag til indholdet af Lynetteholms endelige miljøkonsekvensrapport.

Borgermødet blev afholdt den 30. oktober 2019. Over 200 interesserede mødte op til mødet i Krydstogtterminal 3 i Nordhavn. Under mødet var der oplæg i plenum fra By & Havn og selskabets rådgivere med mulighed for opfølgende spørgsmål og svar ved en række temaborde. 

Den forudgående høring forløb fra 11. oktober 2019 til 8. november 2019. Der indkom 195 høringssvar til Miljøstyrelsen, som var myndighed på høringen. 

2019: FØLGEGRUPPE FOR BEBOERE OG FORENINGER

I november 2019 blev der nedsat en følgegruppe for Lynetteholm, som fortsat stadig er aktiv. I følgegruppen deltager særligt beboere og foreninger nær og i direkte tilknytning til Margretheholms Havn, som særligt bliver påvirket af Lynetteholms anlægsarbejde og jordtransport. Formålet med følgegruppen er at inddrage beboere og foreningers viden, ønsker og synspunkter i arbejdet med Lynetteholm. 

Første følgegruppemøde blev afholdt 27. november 2019. Der har løbende været afholdt møder med følgegruppen (i alt 6 pr. 1. november 2021), samt en særskilt møderække med sejlklubben S/K Lynetten, der lejer og driver Margretheholms Havn. 

I følgegruppen og under den forudgående høring i 2019 blev der rejst bekymring for, hvordan lastbiler med jord ville påvirke boliger og lystbådehavnen på Margretheholm. På den baggrund blev der miljøvurderet og sidenhen besluttet en ny adgangsvej til transport af jord, som går via Prøvestenen til Lynetteholm, og dermed så langt væk fra nærmeste beboelse på Margretheholm som muligt.

Som opfølgning på dialogen med sejlerne skete der ligeledes ændringer i designet af Kronløbet. Kronløbet er blandt andet gjort bredere for at højne sikkerheden ved ind- og udsejling af løbet. 

2020-2021: DIALOG OM OG HØRING AF MILJØKONSEKVENSRAPPORT

I forbindelse med Trafikstyrelsens høring af Lynetteholms miljøkonsekvensrapport fra 30. november 2020 til 25. januar 2021 afholdt By & Havn et digitalt informationsmøde, der blev sendt live over Facebook. Mødet blev afholdt digitalt på grund af daværende coronarestriktioner. 

Formålet med mødet var at give borgerne og andre aktører et indblik i den omfattende miljøkonsekvensrapport (cirka 700 sider plus tilhørende rapporter) og i de konsekvenser, der er ved at etablere Lynetteholm. Under mødet kunne borgerne stille spørgsmål til By & Havn og eksperterne bag miljøkonsekvensrapporten, og på den måde få afklaret spørgsmål, inden de eventuelt ville afgive et høringssvar til Trafikstyrelsen.

Mødet var opdelt i tre digitale sessioner/møder under emnerne sejladsforhold, jordtransport samt klimasikring, natur og miljø. 

På de tre livesendinger, der samlet set varede over seks timer, var der på intet tidspunkt under 100, der så med, og der blev besvaret cirka 100 spørgsmål direkte fra deltagerne i selve sendingen. Enkelte spørgsmål blev besvaret under ét, da de centrerede sig om samme emner.

Der indkom cirka 900 høringssvar til Trafikstyrelsen i høringsfasen.

SAMLET DIALOG I HØRINGSFASEN 

By & Havn har i den samlede høringsfase af Lynetteholm afholdt eller deltaget i cirka 35 dialog- og informationsmøder med forskellige interessenter, blandt andre Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, CONCITO, Dansk Sejlunion, Dansk Kano- og Kajak Forbund, Dansk Forening for Rosport, DGI, politiske grupper samt en række lokaludvalg i København (Indre By, Christianshavn og Amager Øst). Amager Øst Lokaludvalgs borgermøde var åbent for lokale borgere på Østamager. 

På møderne har By & Havn orienteret om projektet, svaret på spørgsmål og taget imod input fra de deltagende. 

Efter høringsfasen og frem mod Folketingets vedtagelse af anlæg af Lynetteholm den 4. juni 2021 stillede By & Havn også løbende op til samråd i Folketinget, herunder medieevents mv. for at svare på spørgsmål og lytte til input og kritik. 

By & Havn deltog fx i et virtuelt borgermøde afholdt af TV2 Lorry den 11. april 2021. TV2 Lorry har anslået, at mellem 15.000-20.000 seere var inde og se minimum 5 minutter af borgermødet, der blev streamet over TV2 Lorrys hjemmeside.

BORGERDIALOGEN FORTSÆTTER 

Lynetteholms følgegruppe, der blev nedsat i november 2019, havde seneste møde den 7. oktober 2021, og vil fremadrettet have møder i takt med, at anlægsarbejdet med Lynetteholm skrider frem. Næste møde forventes afholdt i begyndelsen af 2022.

By & Havn vil også fortsætte møderne med andre interessenter som f.eks. lokaludvalg, havnens brugere, Søfartsstyrelsen m.fl. By & Havn har holdt møde med alle lokaludvalgene langs havnen den 8. september 2021 og planlægger bl.a. et møde med Søfartsstyrelsen og havnens brugere i januar 2022.

BORGERSAMLING OM LYNETTEHOLM 

Parallelt med følgegruppen har By & Havn valgt at nedsætte en uafhængig borgersamling om Lynetteholm, som et rådgiverhold i demokrati og borgerinddragelse skal udforme og facilitere. Borgersamlingen vil bygge på både nationale og internationale erfaringer med borgersamlinger, der opfylder OECD’s retningslinjer for borgerinddragelse. 

Borgersamlingens endelige format forventes at kunne blive offentliggjort i begyndelsen af 2022, hvorefter rekrutteringen til borgersamlingen vil blive igangsat. Det forventes, at samlingen vil bestå af cirka 60 repræsentativt udvalgte borgere, som udtrækkes via Danmarks Statistik, og som bliver udpeget på baggrund af udvælgelseskriterier som køn, alder, uddannelse og bopæl. 

Alle øvrige interesserede har mulighed for at følge borgersamlingen og deltage digitalt på borgersamlingens hjemmeside, som du finder på lynetteholm.borgersamling.dk. Her kan man komme med input, viden og partsindlæg til brug for borgersamlingens arbejde, når platformen bliver åbnet for input fra offentligheden. 

Om Lynetteholm

Den 4. juni 2021 vedtog et bredt politisk flertal i Folketinget lov om anlæg af Lynetteholm. Lynetteholm skal etableres som en halvø mellem Refshaleøen og Nordhavn med et kystlandskab ud mod Øresund, der bidrager til at stormflodsikre København fra nord. By & Havn skal etablere Lynetteholms landareal ved at nyttiggøre, det vil sige genbruge, overskudsjord fra København og omegns byggeprojekter.

Forud for Folketingets beslutning om at anlægge Lynetteholms landareal, har der været udarbejdet miljøkonsekvensvurderinger, der belyser, hvordan anlæg af Lynetteholm vurderes at påvirke det omkringliggende miljø. By & Havn vil løbende overvåge anlægsarbejdet, så alle miljøhensyn sikres.

Forligskredsen i Folketinget har besluttet at igangsætte en strategisk miljøvurdering (SMV) af de fremtidige planer for Lynetteholm, der endnu ikke er politisk besluttet. 

Fakta om Lynetteholm

By & Havn er bygherre på etableringen af Lynetteholms landområde. På disse sider kan du læse om forskellige temaer i arbejdet.