TAL OM BY & HAVN 
- Det skal være let at leve bæredygtigt

For By & Havn er bæredygtighed et af de vigtigste pejlemærker i selskabets forretningsstrategi.

Med By & Havns forretningsstrategi for 2020-2023 skruer vi op for bæredygtigheden. Nu skal ikke kun bygninger, men også alle By & Havns byområder bæredygtighedscertificeres til højeste niveau. Samtidig bliver By & Havns bæredygtighedsarbejde indtænkt i overensstemmelse med FNs 17 verdensmål.

Hvad er bæredygtighed?

For at sætte tal på bæredygtigheden, har vi udgivet rapporten TAL OM BY & HAVN i samarbejde med konsulentfirmaet ARUP. I rapporten sammenlignes Århusgadekvarteret i Nordhavn (fra 2013 – lejlighedsbyggeri i tæt karréstruktur), Arenakvarteret i Ørestad (fra 2013 – en blanding af rækkehuse og etagebyggerier) og et gennemsnitligt parcelhusområde uden for hovedstadsområdet (bygget 1975-2000). De tre områder er valgt ud fra et ønske om at kunne sammenligne bydele og bygningstyper i forhold til bæredygtighed.

By & Havn har udvalgt fem temaer, som der er særlig fokus på i arbejdet med at udvikle bæredygtige byområder. Det drejer sig om:

Læs mere om de fem temaer herunder.

Noter til samtlige grafer findes i PDF rapporten.

Fem temaer for bæredygtighed: Energieffektivitet, Grøn mobilitet, Bynatur, Fællesskab og byliv og Ressourceeffektivitet

Energieffektivitet

By & Havn har en ambition om at reducere energiforbruget i de nye bykvarterer. Det ligger i fin forlængelse af Københavns Kommunes mål om at blive CO2 neutral i 2025 og regeringens ønske om at reducere CO2-aftrykket i Danmark med 70 procent frem mod 2030.

Traditionelt set stammer ca. 40 procent af den samlede CO2-udledning fra bygninger, og derfor skal der sættes ind på området, hvis man skal kunne nå de overordnede mål.

DEN TÆTTE BY ER MEST ENERGIEFFEKTIV

Et boligbyggeri i Århusgadekvarteret er mere energieffektivt sammenlignet med byggeri i Arenakvarteret og parcelhuskvarteret. Energiforbruget er lavere, CO2 belastningen er mindre – og ikke mindst er prisen for at opvarme en bolig lavest i Århusgadekvarteret.

3 grafer der viser at den tætte by er mest energieffektiv

BO I GAMMELT ELLER NYT?

Forsyningsselskabet HOFOR har lavet en beregning på varmeforbruget i boliger fra forskellige perioder. Tallene baserer sig på et gennemsnitsforbrug pr. år for en familie i en bolig i etageejendom eller enfamiliehus på 100 m2. Tallene viser, at skærpede energirammekrav i bygningsreglementet har været et effektivt værktøj til at nedbringe energiforbruget.

HOFOR beregning viser at nye boliger er langt mest energieffektive

Grøn mobilitet

By & Havn bidrager til reduktion af energiforbruget fra transport ved at udvikle byområder, hvor der er god adgang til kollektiv transport, og hvor der er gode forhold for gående og cyklister og kort adgang til indkøb og aktiviteter, som nedbringer transportbehovet.

mobilitet1

ANDEL AF BEBOERNES TURE FORETAGET MED CYKEL ELLER KOLLEKTIV TRAFIK

I den nye kommuneplan (2019) lægger Københavns Kommune op til, at biltrafikken i 2025 maksimalt skal udgøre 25 pct. af alle ture, der foretages i København, mens mindst 25 pct. skal gå, 25 pct. skal hoppe på cyklen og 25 pct. skal benytte kollektiv transport. Nøgletalsanalysen viser, at Århusgadekvarteret ligger inden for målsætningen for bilisme, mens Arenakvarteret ligger udenfor.

Andel af beboernes ture foretaget med cykel eller kollektiv trafik

ANTAL FACILITETER I NÆROMRÅDET PR. KM2

Udbuddet af hverdagsrelaterede faciliteter som fx dagligvarebutikker og muligheder for at dyrke sport i nærområdet kan være med til at fremme grønne transportformer. Tallene viser, at der er mange flere dagligdagsmuligheder i Århusgadekvarteret end i de to andre områder.

Antal faciliteter i nærområdet pr. km2

Bynatur

By & Havn bidrager til at fremme bynatur i selskabets byområder ved at etablere grønne friarealer og byrum, der både kan fungere som klimasikring, naturområder til rekreativ brug og danne rammerne for en sund livsstil for københavnerne. By & Havn udvikler også byens blå byrum – Københavns Havn. 

Den tætte by giver mere effektiv arealudnyttelse, så de store grønne områder uden for byen kan bevares.

ANDEL AF GRØNNE OG BLÅ OMRÅDER

Andelen af grønne områder er højest i parcelhuskvarteret, fordi private haver indgår. Den høje andel i Århusgadekvarteret sammenlignet med Arenakvarteret skyldes, at der opmåles 30 meter ud i vandet fra kajkanten - mens Naturpark Amager, som ligger vest for Arenakvarteret ikke tælles med. Hvis man alene ser på andelen af offentligt tilgængelige områder, vil andelen af grønne og blå områder i bykvartererne overgå parcelhuskvarteret.

Andelen af bynatur

AREAL AF NATUROMRÅDER INDEN FOR GÅAFSTAND

Arenakvarteret og parcelhuskvarteret har større naturområder inden for gåafstand end Århusgadekvarteret. I Nordhavn er der planlagt en række af grønne arealer samt en stor naturpark i Ydre Nordhavn. Når disse grønne områder anlægges, vil tallet stige for Århusgadekvarterets vedkommende.

Areal af naturområder indenfor gåafstand

Ressourceeffektivitet

Udviklingen af byerne kræver ressourcer. Ressourceanvendelsen sker både, når bykvarterne etableres, og når bykvarterne tages i brug. I By & Havns arbejde med bæredygtig byudvikling har vi derfor fokus på bedre udnyttelse af ressourcerne. Det sker blandt andet ved, at By & Havn stiller krav til bygherrer om, at bygninger skal bæredygtighedscertificeres efter DGNB-systemet.

ÅRLIGT VANDFORBRUG PR. BEBOER

Figuren viser, at vandforbruget er lavest i Århusgadekvarteret og Arenakvarteret. I tallene er ikke medregnet alternative forsyningskilder såsom saltvandsskyl til toiletter, som er implementeret enkelte steder i Århusgadekvarteret.

Graf der viser vandforbrug

BEBYGGELSESPROCENT (2019)

Århusgadekvarteret har den højeste bebyggelsesprocent – og den vil stige til 185 pct. i de kommende år på grund af færdiggørelsen af kvarteret. Procenttallet for Arenakvarteret vil ligeledes stige – til 120 pct.. Et byområde med et større etageareal pr. byggeri er mere energieffektivt, da der udledes mindre CO2 fra opvarmning.

Graf viser bebyggelsesprocent i de tre områder

Fællesskaber og byliv

De nye bykvarterer udvikles med ambitionen om at skabe sunde, bæredygtige og sammenhængende bykvarterer af høj kvalitet med plads til sociale fællesskaber, det gode liv i byen og en levende havn i samspil med de lokale interessenter og københavnerne.

ANTAL FORENINGER I OMRÅDET PR. 1000 INDBYGGERE

Koncentrationen af registrerede foreninger pr. indbygger er lidt større i det valgte parcelhuskvarter end i Århusgadevarteret og i Arenakvarteret. Ikke registrerede fællesskaber er ligeledes med til at styrke de sociale fællesskaber, men de er ikke medregnet i denne opgørelse.

Antal foreninger pr. 1000 indbyggere

ANDEL AF ALMENE BOLIGER, KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER

Nøgletallet viser en høj andel almene boliger samt kollegie- og ungdomsboliger i Arenakvarteret, mens andelen er noget lavere i Århusgadekvarteret og ikke eksisterende i parcelhuskvarteret. I Århusgadekvarteret er yderligere et kollegiebyggeri med plads til 336 kollegieboliger på vej, hvilket vil få andelen til at stige, når byggeriet står færdigt.

Andel af kollegieboliger

ANDEL AKTIVE BYRUM I OMRÅDET I FORHOLD TIL OMRÅDETS AREAL

Den høje procentsats i Århusgadekvarteret skyldes, at vandarealet er medregnet. Procentsatsen forventes at stige til ca. 46 pct. i forbindelse med færdiggørelsen af kvarteret.

Arenakvarterets lavere andel skyldes, at der er færre byrum inden for området, der primært er indrettet til fysisk aktivitet. Til gengæld ligger de aktive områder uden for Arenakvarteret og tæller derfor ikke med. Byrum, som ikke er indrettet til aktivitet – fx en parkeringsplads, der anvendes af skatere – er ikke medregnet.

Andelen af aktive byrum i områderne bør ses i sammenhæng med andelen af grønne og blå arealer i områderne samt nærheden til større naturområder, som beskrevet ovenfor.

Andel af grønne byrum