By & Havns forretningsstrategi
2024 - 2027

By & Havn får bykvarterer til at spire og havnen til at leve. Vores ambition er at skabe gode bykvarterer med plads til pusterum, parker og perroner og en havn med plads til fællesskaber, fritid og fragt. 

Gode Bykvarterer

Gode bykvarterer

By & Havn skaber gode bykvarterer, hvor beboere og erhvervsliv trives, og hvor vi er fælles om pladsen, infrastrukturen og ressourcerne.

Hent forretningsstrategien og læs ESG målsætningerne for forretningsområdet. 

Attraktive lejemaal

Attraktive lejemål

Havnens historiske bygninger og arealer udlejes med omhu og ansvarsbevidsthed, så virksomheder og brugere trives i velfungerende miljøer.

Hent forretningsstrategien og læs ESG målsætningerne for forretningsområdet. 

Nem parkering

Nem og tryg parkering

Nem og tryg parkering i anlæg, der er en del af det lokale hverdagsliv.

Hent forretningsstrategien og læs ESG målsætningerne for forretningsområdet. 

Levende Havn

En levende havn

Byens havn skal være en levende og sikker havn for alle med plads til fællesskaber, fritid og fragt.

Hent forretningsstrategien og læs ESG målsætningerne for forretningsområdet. 

Stormflodssikring

Stormflodssikring

Klimaudfordringerne nødvendiggør handling i dag. By & Havn bidrager til etablering af stormflodssikring af København mod nord og øst.

Hent forretningsstrategien og læs ESG målsætningerne for forretningsområdet. 

Som udviklingsselskab løser By & Havn de opgaver, Staten og Københavns Kommune som ejere i fællesskab beslutter.

By & Havn vil fortsat tage ansvar for at løse de politisk fastlagte opgaver med høj faglighed og en helhedsorienteret tilgang. Vi går til opgaverne med respekt, åbenhed og dialog med borgere, brugere og virksomheder.

Konkrete målsætninger:

Læs hele By & Havns forretningsstrategi

Inden for rammerne af det mandat og de opgaver, som By & Havn skal løse, er det By & Havns klare ambition at bæredygtighedstiltag og forretning skal gå hånd i hånd. Under de økonomiske mål kan du læse mere om strategiperiodens bæredygtighedstiltag. 

By & Havns økonomiske mål for strategiperioden 2024-2027

By & Havn ønsker at forsætte med at øge værdien af selskabets aktiver gennem investeringer og ved i endnu højere grad at orientere aktiviteter mod borgere, brugere og kunder. By & Havn har følgende overordnede økonomiske mål.

BY & HAVN VIL:

  • Forbedre egenkapitalen med 1.000 mio. kr. Egenkapitalen er det væsentligste styringsmål for By & Havns langsigtede værdiskabelse.
  • Skabe grundlag for, at omsætningen kan øges til 1.000 mio. kr. årligt ved udgangen af strategiperioden. Det sker bl.a. gennem et stort investeringsprogram, som øger den langsigtede værdiskabelse.
  • Forvalte selskabets gæld med et langsigtet perspektiv og risikoafdække lånefinansieringen gennem en aktiv finansstrategi.
  • Det er i strategiperioden afgørende, at der fortsat er fokus på styring af driftsudgifterne, byggemodningsomkostninger og færdiggørelse af bykvarterer. Det bemærkes, at målene er inkl. aktiviteterne knyttet til Lynetteholm.

Bæredygtighed og samfundsansvar 

Livet i byen er kendetegnet ved effektiv anvendelse af areal og naturens ressourcer, fordi man bor tæt, og det er let at transportere sig på cykel, til vands og til fods og at anvende kollektive transportmidler og fælles energiløsninger. 

By & Havn ønsker at påtage sig et aktivt lederskab som bygherre og arbejdsgiver og har som ambition at gå foran i by- og havneudvikling gennem: 

  • Systematisk inddragelse af bæredygtighedstiltag i alle dimensioner af planlægning og drift. 
  • Afprøvning af nye løsninger, der fremmer bæredygtighedstiltag i ejendoms- og byggebranchen. 
  • Dialog, borgerinddragelse og partnerskaber i udviklingen af byen og havnen. 

Det er vores ambition, at bæredygtighed skal være integreret i alle By & Havns forretningsområder og i den generelle drift, virke og kultur. Målsætningerne vil række ud over strategiperioden og tage tid at realisere. I perioden skærper vi retningen, investerer aktivt i nå målene og stiller nye krav i takt med, at metoder og branchestandarder udvikles og modnes. 

Arbejdet sker inden for rammen af EU’s bæredygtighedskrav som fremgår af Corporate Sustainability Reporting Directive, og som By & Havn lovmæssigt skal rapportere i henhold til fra finansår 2025.  

scopes4

Bæredygtighed og samfundsansvar - fem centrale indsatsområder

Konkrete målsætninger:

Læs hele By & Havns forretningsstrategi

Om By & Havn 

By & Havn er ejet i fællesskab af Københavns Kommune (95 pct.) og Staten (5 pct.). 

Som udviklingsselskab løser By & Havn de opgaver, Staten og Københavns Kommune som ejere i fællesskab beslutter. Af By & Havns lovgrundlag fremgår det, at By & Havn skal drives på et forretningsmæssigt grundlag. By & Havns indtægter bidrager til finansiering af bl.a. metro og anden infrastruktur til gavn for både de nuværende og fremtidige københavnere. 

By & Havn har ansvar for udviklingen af bykvarterer i Ørestad og Nordhavn. Det omfatter bl.a. planlægning og etablering af veje, kanaler, parkeringshuse, byrum og grønne områder. By & Havn udlejer arealer og erhvervsejendomme i Nordhavn og har ansvar for fælles parkeringsløsninger i de nye bykvarterer. 

By & Havn sælger byggegrunde til boliger og erhvervsbyggeri samt til alment boligbyggeri. By & Havn indgår også i partnerskaber med bl.a. pensionskasser om projekter, hvor der bygges flere boliger til københavnerne. 

By & Havn har ansvar for Københavns Havn. Havnen består af en erhvervshavn med container- og krydstogtterminal i Nordhavn og bulkfaciliteter på Prøvestenen samt en levende og rekreativ havn med bademuligheder, roere, lystbåde, turbåde og andre aktiviteter. Erhvervshavnen drives af By & Havns datterselskab Copenhagen Malmö Port. 

By & Havn har opgaven med etablering af Lynetteholm på baggrund af en anlægslov vedtaget i Folketinget.