Proces for VVM

Offentlige høringer og krav til miljøundersøgelser

(Siden er opdateret 6. september 2020)
Med udgangspunkt i de 195 høringssvar til den første offentlige høring, har myndighederne udarbejdet et afgrænsningsnotat. Notatet er sendt til By & Havn den 17. august 2020 og uddyber de lovbestemte miljøemner, som VVM-rapporten skal belyse. Emnerne er:

 • Befolkning og menneskers sundhed
 • Støj og vibrationer
 • Havbund, sediment, strømforhold og vandkvalitet
 • Biodiversitet (flora og fauna)
 • Luft og klima
 • Trafik
 • Materielle goder
 • Arealinteresser
 • Landskabelige forhold
 • Afledte aktiviteter
 • Grænseoverskridende påvirkninger
 • Referencescenarier og alternativer

Miljøkonsekvensrapporten (VVM) sendes i offentlig høring i 8 uger af Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen den 16/11/2020 – 11/1/2021. Herefter forbereder Trafik- og Boligministeriet en  anlægslov, der forventes fremsat i februar/marts 2021.