Har du en god idé til vores havn?

By & Havn inviterer alle aktører til at byde ind med nye, spændende aktiviteter til Københavns blå byrum.

By & Havn arbejder for at understøtte og skabe en levende havn med en god balance af byliv, rekreative og kommercielle aktiviteter – og vi vil gerne have dig med.

De gode ideer skal søsættes

Som projektansøger kan du være en forening, en virksomhed eller bare dig selv. Det afgørende er, at du har den gode idé og en plan for, hvordan du fører den ud i livet.

For at byde ind med et projekt skal du indsende en ’interessetilkendegivelse’, hvor du skal redegøre for din idé, og hvordan den spiller ind i By & Havns havnestrategi. Havnestrategien lægger blandt andet vægt på aktiviteter der:

 • spreder byliv til hele havnen
 • fungerer hele året
 • inddrager en bred kreds af aktører
 • henvender sig til nye målgrupper i havnen
 • har en bæredygtig og inkluderende profil
 • rummer samskabende/brugerinddragende elementer.

Hvis du kan sætte kryds ved et par stykker eller flere af målsætningerne, er du allerede godt på vej. Og jo bedre du kan redegøre for ideen, finansieringen og øvrige forudsætninger, fx tilladelser fra relevante bolværksejere m.m., jo lettere kan By & Havn vurdere, om aktiviteten kan lade sig gøre.

Som udgangspunkt skal projektet/aktiviteten være ’selvfinansieret’, og der skal medsendes et oplæg til en finansieringsplan. Der kan ikke søges om private events, og det vil sige begivenheder, som er lukket for offentligheden. Til gengæld kan der søges om alle typer af projekter:

 • Events/midlertidige aktiviteter
 • Sæsonbestemte aktiviteter
 • Permanente aktiviteter
 • Aktiviteter som indebærer etablering af fysiske anlæg
 • Og meget mere

Det praktiske om ansøgningen

Du skal bruge en ’forside’ til din interessetilkendegivelse, hvor du anfører de væsentligste oplysninger. Til forsiden hører en vejledning til, hvilke oplysninger By & Havn har brug for.

Du kan finde både forside og vejledning og By & Havns havnestrategi i denne mappe. hvor du kan orientere dig om rammer og muligheder for aktiviteten. Det er muligt via www.ois.dk at finde frem til grundejeren, som i de fleste tilfælde også er bolværksejeren.

Interessetilkendegivelsen vedhæftes relevante bilag og fremsendes til voreshavn@byoghavn.dk.

Bedømmelse og udvælgelse

Når By & Havn har modtaget interessetilkendegivelserne, vil alle ansøgninger blive gennemgået og vurderet ud fra om projektet er realiserbart, hvor langt og god ideen er samt i hvor høj grad projektet ligger i tråd med havnestrategiens målsætninger.

Vi forventer at nogle projekter vil kunne realiseres umiddelbart efter et positivt svar, mens andre vil kræve en tilpasning til havnens muligheder og vilkår, inden de lader sig realisere. Herunder må der også forventes en lidt længere proces for projekter, som indebærer at der etableres fysiske anlæg.

Fritids-, udlejnings- og passagersejlads i Københavns Havn

Der er stor interesse for at deltage i det aktive maritime fritidsliv i Københavns Havn, og i lyset heraf er der opstået flere foreninger, virksomheder og lignende med dette formål.

Aktiviteter på vandet skal selvfølgelig være sikkerhedsmæssigt forsvarlig. Der er derfor fastsat sikkerhedskrav i lovgivningen, som du skal følge. Og det er vigtigt, at du sætter dig ind i, hvilke regler der gælder, så du får startet rigtigt op, får taget de nødvendige forholdsregler og får styret sikkert i mål, så du ender ud med en passende ramme for aktiviteten og et fartøj, som egner sig til det ønskede formål.

Generelt gælder lov om sikkerhed til søs for alle, og det er førerens og ejerens/rederens ansvar, at sejladsen foregår på forsvarlig vis, og at fartøjet er konstrueret og udrustet, så det er egnet til formålet.

Regler for sejlads er i Danmark reguleret af Søfartsstyrelsen, og overordnet set kan sejladsen opdeles i to områder:

 1. Fritidssejlads (herunder udlejning af fartøjer uden fører)
 2. Passagersejlads (herunder udlejning af fartøjer med fører og nogle tilfælde af foreningssejlads)

Herudover opdeles passagersejlads ud fra antallet af passagerer, der tages ombord, hvilket har betydning for kravene til blandt andet fartøjet, besætning, forsikring mv.

På Søfartsstyrelsens hjemmeside kan du finde information om reglerne inden for de forskellige områder, som kan hjælpe dig med at sætte den rette kurs for dit projekt.

Fritidssejlads

Passagersejlads

Du kan finde information om passagersejlads for op til 12 passagerer her samt information om foreningssejlads.

Ved mere end 12 passagerer skal fartøjet godkendes af Søfartsstyrelsen i henhold til Bekendtgørelse om passagerfartøjer udelukkende i fart i havneområder eller på indsøer m.v.