By & Havn undersøger muligheder for jordtransport til Lynetteholm

BEMÆRK:


Dette nyhedsbrev stammer fra By & Havns arkiv.
Nyhedsbrevet blev udgivet den 26. november 2019.
Indholdet kan være forældet men var gældende på udgivelsestidspunktet

26. november 2019

By & Havn undersøger muligheder for jordtransport til Lynetteholm

I forbindelse med den igangværende VVM-undersøgelse for Lynetteholm vil By & Havn nu undersøge yderligere transportmuligheder for jordtransporten. Undersøgelserne omhandler bl.a.  jordtransport med pram fra Nordhavn eller Prøvestenen og vejtransport via dæmning eller oplukkelig bro ved Margretheholm Havn. Derudover skal muligheden for faseopdeling af jordtransporterne undersøges.

I den igangværende VVM vurderer rådgiverne i deres indledende forudsætninger, at der hvert år skal tilføres ca. 2,7 mio. ton jord til depotet i Lynetteholm, som stammer fra bygge- og anlægsprojekter i Hovedstadsområdet. Omkring 70 procent af jorden stammer fra små og mellemstore byggeprojekter over hele byen, mens ca. 30 procent kommer fra større infrastrukturprojekter f.eks. metro. Jordmængden svarer til ca. 360 lastbiler om dagen, som skal køre begge veje til depotet.

I perioden 2013-2018 modtog jorddepotet i Nordhavn ca. 290 lastbiler om dagen – trafik som er kørt gennem Østerbro for at komme til Nordhavn. By & Havn forventer, at jordmængden fra de københavnske byggepladser og anlægsprojekter vil være i samme størrelsesorden i de kommende år. Jorden skal fragtes til det nye depot på Lynetteholm, og derfor er der behov for at finde de mest egnede ruter.

I forbindelse med borgerhøringen forud for den igangværende VVM-undersøgelse, har By & Havn modtaget mange spørgsmål omkring processen og jordtransporten. På den baggrund er blevet igangsat yderligere undersøgelser for transport af jord og muligheder for at faseopdele transporten.

Indtil nu har jordtransport med lastbil været den gængse metode i København, så vi betræder nyt land i forbindelse med undersøgelserne med jordtransport med pram. Men nu får vi mulighederne belyst og finder ud af, hvor eventuelle modtageanlæg kan ligge, så lastbilerne kan køre jorden til pramme, der kan sejle jorden til Lynetteholm.

Udviklingsdirektør hos By & Havn, Michael Soetmann.

Der skal bl.a. regnes på økonomi og klimabelastning på alle løsningsmodellerne, da flere transportled kan medføre en ekstra klimabelastning. By & Havn fortsætter også deres undersøgelser af jordtransporterne via dæmning eller oplukkelig bro ved Margretheholm-havn.

Derudover kigges der i de nye undersøgelser på at faseopdele projektet, så jorden kan komme til forskellige modtageanlæg i løbet af projektets løbetid.

”Faseopdeling kan være en måde at gøre belastningen i de forskellige områder mindre. Det betyder, at vi vil belyse om det giver mening at sejle jorden til opfyldet i en periode og så bruge lastbiler på et senere tidspunkt, når der er kommet nye vejforbindelser,” siger Michael Soetmann.  

By & Havn vil løbende inddrage den nedsatte følgegruppe for i videst muligt omfang at kunne inddrage beboernes og havnebrugernes viden, ønsker og synspunkter i det videre arbejde.