Forretningsområde: Attraktive lejemål

By & Havns udlejningsejendomme er for størstedelens vedkommende knyttet til erhvervshavnens historie. By & Havn renoverer og udlejer pakhusene for at bevare dem som tidssvarende levende bygninger, der vidner om byens særlige havnehistorie.

Udlejningsforretningen skal drives på et forretningsmæssigt grundlag, hvilket stiller krav til både prissætning, effektiv drift og gode serviceydelser. Udlejningen sker primært til kontor- og erhvervsformål. By & Havn udlejer også vandareal til erhvervsdrivende, lystbådehavne og husbåde.

Ved indgangen til 2024 ejer By & Havn 120 ejendomme, som fordeler sig på forskellige forretningsområder og dækker udlejning, parkering og egen anvendelse.

Ejendommene ligger primært i Nordhavn og Ørestad. Vedligehold og renhold af lejemål varetages nogle steder af lejere og andre steder af By & Havn. By & Havn ønsker, at ejendommene både opleves og dokumenteres med en høj grad af miljø-, klimamæssig og social bæredygtighed. Lejerne skal have let adgang til bygningernes brugsdata, herunder kortlægning af adfærd og energi- og ressourceforbrug med henblik på at kunne bruge bygningerne mere bæredygtigt.

Havnens historiske bygninger og arealer udlejes med omhu og ansvarsbevidsthed, så virksomheder og brugere trives i velfungerende og sunde miljøer.

Pakhusene på Sundmolen færdigrenoveres og udlejes de kommende år. By & Havn er selv bygherre ved renoveringen, hvor istandsættelsen sker med omhu, designmæssig nænsomhed og opmærksomhed på materialernes klimapåvirkning.

Vi tilstræber at genanvende så meget som muligt af pakhusene i renoveringen, så materialeforbruget mindskes, og vi prøver at finde muligheder for at genbruge inventar til nye formål. Målet er, at vores bygninger og udlejningskoncept lever op til nutidige og fremtidige løsninger i forhold til energi og ressourcer.

By & Havn har i renoveringen også fokus på sociale forhold som indretning, indeklima og understøttelse af fællesskaber.

Stueetagerne i pakhusene på Sundmolen skal være åbne for både arbejdspladser og beboere, så området bliver levende både dag og aften og giver mulighed for flere fællesskabsrettede aktiviteter.

Værdikæde for forretningsområdet Attraktive lejemål

Udvalgte indsatser i 2023

  • Lejeaftale for Pakhus 47, bl.a. med Noon, som i 2024 åbner kombineret kantine og spisested i tråd med ambitionen om, at erhvervslejemål skal bidrage til byliv uden for kontortid.
  • By & Havn er gået i drift med et opdateret ejendomsadministrationssystem. Det er et vigtigt skridt i en datadrevet ejendomsforretning, som lejerne vil kunne mærke i form af optimerede brugerdata, herunder på ESG-forhold.

Udvalgte indsatser i 2024

  • Styrket fokus på klima-, energi- og miljøtiltag i lejemålsaftaler.
  • Fortsat renovering af pakhuse med fokus på ressourceforbrug, genanvendelse og reduceret materialeforbrug.

Læs mere om ESG for By & Havns forretningsområder:

Gode bykvarterer

By & Havn skaber gode bykvarterer, hvor beboere og erhvervsliv trives, og hvor vi er fælles om pladsen, infrastrukturen og ressourcerne. Klik for at læse mere.

Attraktive lejemål

Havnens historiske bygninger og arealer udlejes med omhu og ansvarsbevidsthed, så virksomheder og brugere trives i velfungerende miljøer. Klik for at læse mere

Nem og tryg parkering

Nem og tryg parkering i anlæg, der er en del af det lokale hverdagsliv. Klik for at læse mere

En levende havn

Byens havn skal være en levende og sikker havn for alle med plads til fællesskaber, fritid og fragt. Klik for at læse mere

Stormflodssikring

Klimaudfordringerne nødvendiggør handling i dag. By & Havn bidrager til etablering af stormflodssikring af København mod nord og øst. Klik for at læse mere

Hent som PDF dokument:

By & Havns rapport for samfundsansvar og bæredygtighed - 2023