Stejlepladsen

Stejlepladsen er et af By & Havns nye byudviklingsområder. Området ligger i Københavns Sydhavn for enden af Bådehavnsgade med udsigt udover Fiskerhavnen og i gåafstand til det store naturområde Sydhanvstippen.

Med Københavns Kommunes budgetaftale for 2019 blev det vedtaget at sætte gang i udviklingen af Stejlepladsen.

Det er visionen, at det 5,1 hektar store areal skal udvikles til et nyt og bæredygtigt boligområde med cirka 550 boliger, hvoraf 25 procent af de samlede boligetagemetre skal være almene boliger.

Området omkring stejlepladsen er kendt for sit unikke havneliv med de mange sejl- og bådeklubber, og i planlægningen af området, er det væsentligt at bevare det havneliv, der udspiller sig i området.

Stejlepladsen er en del af det samlede område kaldet ’Bådehavnsgade’. I forslag til Københavns kommuneplan for 2019 udlægges hele Bådehavnsgade til byudvikling, så der kan ske en sammenhængende byudvikling med Stejlepladsen.

Udviklingen af Stejlepladsen bliver inddelt i forskellige faser med særlig fokus på borgerinddragelse, miljøundersøgelser og arkitektkonkurrence. Det ventes, at lokalplanen for området skal til politisk behandling omkring 4. kvartal 2020. Herefter vil byggearbejdet kunne gå i gang.

Forud for igangsættelsen af udviklingen af Stejlepladsen vedtog Folketinget lov om erstatning for udvikling af Ørestad Fælled Kvarter. Loven trådte endeligt i kraft den 1. april 2019 og åbnede op for By & Havns mulighed for at byudvikle Stejlepladsen. 

Nedenfor kan du læse seneste nyt om udviklingen af Stejlepladsen.  

Opdateret den 8. maj 2019


 

Stejlepladsen424

Den 7. maj 2019 blev der afholdt åbent borgermøde om udviklingen af Stejlepladsen. By & Havn ønsker en inddragende proces om udviklingen af området, og inviterede derfor som noget af det første i processen til dialog og debat om udviklingsplanerne.

Under mødet blev der afholdt workshops, hvor der var mulighed for at komme med ønsker og idéer til, hvad de konkurrerende arkitektteams skal have fokus på i konkurrencen for Stejlepladsens bystruktur og bygninger 

De mange input fra borgermødet samles op og tages med i det konkurrenceprogram, som de konkurrerende teams skal arbejde ud fra. Konkurrencen ventes at blive sat i gang i løbet af sommeren 2019.  

På borgermødet var der oplæg om udviklingen af Stejlepladsen fra planchef i Københavns Kommune Kenneth Horst Hansen, chef for Udlejning & Ejendomme i By & Havn Nicolai Axholm og chef for Planlægning og Bæredygtighed i By & Havn Rita Justensen.

Hvis du ikke havde mulighed for at deltage på mødet eller gerne vil gense de powerpoint, der blev præsenteret, kan du finde det samlede slideshow fra mødet her.

Hvis du har spørgsmål til udviklingen af Stejlepladsen, er du altid velkommen til at skrive til By & Havn på: stejlepladsen@byoghavn.dk 

Stejlepladsen439

Opdateret den 5. april 2019:


Fra mandag den 8. april og cirka en uge frem vil By & Havn undersøge jordforholdene på Stejlepladsen ved hjælp af det, der kaldes miljø- og geotekniske undersøgelser. 

Arbejdet er et led i Københavns Kommunes beslutning om at etablere en bebyggelse på Stejlepladsen. Med undersøgelserne belyses eventuel forurening af områdets jord og undergrundens geologiske forhold, som kan have betydning for, hvordan et fremtidigt byggearbejde kan gennemføres. 

Arbejdet foregår ved hjælp af boringer i jorden, hvor der udtages forskellige jordprøver. Boringerne vil foregå med størst mulig respekt for dyre- og plantelivet, og det vil under hele arbejdsperioden være muligt at passere igennem området.

Du kan finde meget mere om undersøgelserne her nedenfor. Hvis du ikke fik svar på alle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte By & Havns kommunikationschef Kristian Wederkinck på kwo@byoghavn.dk

 

Spørgsmål og svar om undersøgelserne:

 • 1: Hvornår går undersøgelserne i gang?

  Undersøgelserne finder sted mandag den 8. april 2019 og cirka en uge frem. Fem-seks boringer med et filter, der skal bruges til vandprøver, vil blive stående i jorden til cirka midt maj.

  Undersøgelserne vil foregå på Stejlepladsen og områderne omkring Bådehavnsgade 57 og 59, herunder parkeringsareal og grusareal.

 • 2: Hvilke maskiner kommer til at køre på grunden?

  De miljø- og geotekniske boringer udføres med en såkaldt unimog samt med en lille bælterig på Bådehavnsgade 59. Foto af unimog kan ses her.
  Unimoggen har traktorhjul, som kan efterlade spor i overfladen af terrænet.

  Køretøjet betjenes af to mand, en boreformand og en boreassistent. Derudover vil der være 1 mand på grunden, som udfører overfladeprøver af jorden. 

 • 3: Hvorfor gennemføres undersøgelserne?

  Formålet med de geotekniske boringer er at belyse de geologiske forhold i undergrunden med henblik på at vurdere, hvordan bygningers fundament kan placeres og udformes, samt hvordan udgravninger kan udføres.

  Formålet med miljøboringer og miljøundersøgelser er at kende indholdet af forurening på grunden, så det er sikkert for mennesker at bo og opholde sig i den nye bydel.

 • 4: Hvor skal resultaterne af undersøgelserne indgå?

  Undersøgelserne skal indgå i flere ting.

  Arten og omfanget af forurening på grunden skal kortlægges. Grunden består af opfyld med blandet jord, byggeaffald m.v. og har siden været brugt til forskellige formål, der alle kan have tilført forurening. Når forureningen er kortlagt er det muligt at planlægge og projektere det nye boligområde.

  Samtidig skal undersøgelserne også bruges til at give en økonomisk vurdering af, hvad miljøforanstaltninger i forhold til forurening samlet vil koste for byggeriet inkl. friarealer og evt. bygningsmæssige tiltag for at sikre mennesker og miljø mod forurening.

  Ligeledes skal undersøgelserne bruges som grundlag for den konkurrence omkring udformning af bebyggelsen, der skal gennemføres henover sommeren 2019.

 • 5: Hvordan bliver undersøgelserne udført?

  Den geotekniske undersøgelse består af en enkelt boring, som udføres til 8 meter under terræn.

  Den miljøtekniske undersøgelse består af 30 miljøboringer, som udføres til ca. 2,5 meter under terræn. Såfremt der konstateres større forurening udføres supplerende boringer for at bestemme udbredelsen.

  Der udtages jordprøver pr. 0,5 meter i de 30 miljøboringer. Jordprøver bliver kemisk analyseret for kulbrinter, PAH og 6 tungmetaller. I 5-6 af boringerne vil der blive etableret et filter med et rør på 63 mm i diameter. De filtersatte boringer afsluttes med en beton mufferør inkl. dæksel. Der udtages en vandprøve fra hver boring. Når undersøgelserne er færdige vil boringerne blive fjernet, hvilket forventes at ske senest i midten af maj.

  Desuden udtages jordprøver fra overfladen, til bestemmelse af overfladisk forurening.

  Jord- og vandprøver analyseres på et analyselaboratorium for forurening og miljøfremmede stoffer.

 • 6: Bliver huller i jorden dækket til igen

  Hullerne bliver tildækket igen. Evt. forurenet jord vil blive bortskaffet.

 • 7: Vil undersøgelserne påvirke den omkringliggende natur?

  Arbejdet vil bliver udført så skånsomt som muligt. Unimoggen vil så vidt muligt benytte belagte arealer og eksisterende stier for at komme frem til de udpegede placeringer.

  Såfremt den udpegede placering viser sig at være beplantet, eller at adgangen til placeringer medføre unødige skader på området, vil prøven blive udtaget fra en mere tilgængelig placering.

  Under borearbejdet vil der lokalt være støj og udstødning fra unimoggen. Borearbejdet udføres i dagtimerne mellem kl. 7.00 og kl. 18.00.

 • 8: Vil der være nogen fare forbundet med boringerne for forbipasserende, fx forurenet jord eller andet?

  Der vil ikke være nogen fare forbundet med boringerne eller det øvrige feltarbejde for forbipasserende.

  Der sikres normal fremkommelighed for beboere og besøgende i området under hele borearbejdet.

 • 9: Hvilket firma udfører arbejdet?

  Alle boringer både geoteknik boringer og miljøboringer samt øvrige feltarbejder udføres af DJ Boringer. Arbejdet er planlagt af Cowi. Vand- og jordprøverne vil blive analyseret hos Højvang Miljølaboratorium.

 • 10: Vil der være skiltning og kontaktmuligheder ved spørgsmål?

  Ved indgangene til det område, hvor der arbejdes, vil der blive opstillet skilte, som kort beskriver arbejdets baggrund og art. For uddybende spørgsmål til undersøgelserne, skal der ikke rettes henvendelse til de arbejdende i området. I stedet bedes man kontakte By & Havns kommunikationschef Kristian Wederkinck Olesen på tlf. 3053 5004 eller e-mail kwo@byoghavn.dk

Opdateret 1. april 2019: 


By & Havn sætter gang i udviklingen af Vejlandskvarteret og Stejlepladsen

I dag træder den lov i kraft, som giver By & Havn mulighed for at byudvikle en række nye arealer i København. By & Havn ønsker en inddragende proces og vil om kort tid invitere til borgermøder om Vejlandskvarteret og Stejlepladsen. De to områder skal udvikles til nye, bæredygtige københavnerkvarterer.
 
I midten af marts vedtog Folketinget loven om erstatning for udvikling af Ørestad Fælled Kvarter. Loven træder endeligt i kraft i dag og åbner op for By & Havns udvikling af tre nye arealer. 

Det drejer sig om Vejlandskvarteret ved Vejlands Allé, Stejlepladsen i Sydhavnen og Selinevej Nord tæt ved Sjællandsbroen. 

Udviklingsprocessen ventes at komme til at strække sig over de næste par år med borgerinddragelse, miljøundersøgelser, arkitektkonkurrencer og endelig politisk vedtagelse af lokalplanerne for de enkelte områder. Hvorefter byggearbejdet vil kunne gå i gang. 

I de kommende uger vil der derudover være miljø- og geotekniske boringer i områderne, hvor der udtages forskellige jordprøver. Formålet med undersøgelserne er at fastslå eventuel forurening af jorden og samtidig belyse undergrundens geologiske forhold, som kan have betydning for, hvordan byggearbejdet kan gennemføres.

Det ventes, at undersøgelserne vil vare cirka en måned i begge områder.

Dialog og borgermøder 

Som noget af det første vil By & Havn invitere lokale beboere, foreninger, erhvervsdrivende m.fl. til borgermøde om udviklingen af Vejlandskvarteret på Amager og Stejlepladsen i Sydhavnen. Det fortæller By & Havns adm. direktør Anne Skovbro:

”Det er de lokale beboere, der kender områderne allerbedst, og de kvaliteter, som områderne allerede har, og som kan tænkes med ind i den videre udvikling. Derfor ønsker vi at invitere til dialog og borgermøde så tidligt som muligt i processen”, siger Anne Skovbro. 

Borgermøderne vil blive afholdt ultimo april og primo maj og her bliver der mulighed for at komme med input og idéer til de kommende arkitektkonkurrencer og masterplan for områderne. Masterplanerne skal danne grundlag for, hvordan områderne kan udvikles til nye, bæredygtige og attraktive bydele med fællesskaber, forskellige boligformer, arbejdspladser og kommunale velfærdsinstitutioner som fx skole og plejehjem. 

Grønne og bæredygtige københavnerkvarterer

Det er et politisk fokus, at der i arkitektkonkurrencen lægges vægt på bæredygtighed og et generelt grønt udtryk i byrummene ved bl.a. Vejlandskvarteret. Det ligger helt i tråd med By & Havns værdier for byudvikling. 

”Vi ser frem til at konkretisere ambitionen om bæredygtige bydele. Vi vil gå forrest i at skabe bykvarterer med ressourcevenligt byggeri, lavt energiforbrug og andre grønne løsninger, hvor københavnerne trives og oplever gode fællesskaber. Vi ønsker, at det bliver varierede og mangfoldige bydele”, siger Anne Skovbro. 

Det ligger fast, at Vejlandskvarteret og Stejlepladsen skal udvikles til boligkvarterer, mens Selinevej Nord er tænkt som et rent erhvervsområde. Processen for Selinevej er fortsat under udvikling. 

FAKTA: Forventet tidsplan for udviklingen af Vejlandskvarteret og Stejlepladsen

 • Borgermøder (Vejlandskvarteret den 25. april og Stejlepladsen den 7. maj)
 • Miljø- og geotekniske undersøgelser på begge arealer (april 2019)
 • Offentliggørelse af vinderforslag til masterplaner (4. kvartal 2019)
 • Borgermøder om vinderforslag (masterplaner) (4. kvartal 2019)
 • VVM-undersøgelse igangsættes (4. kvartal 2019)
 • Offentlig høring af lokalplansforslag (omkring 3. kvartal 2020)
 • Vedtagelse af lokalplaner (omkring 4. kvartal 2020)

Invitation, program og mulighed for tilmelding til borgermøderne vil blive meldt ud i de kommende uger. De seneste måneder har By & Havn også afviklet dialogomøder med lokale foreninger og interessenter om Vejlandskvarteret og Stejlepladsen. Møderne vil fortsætte parallelt med de to større borgermøder. 

FAKTA: Politiske beslutninger vedr. udvikling af nye arealer

 • I Københavns Kommunes budgetaftale for 2019 indgik et bredt flertal en aftale om at erstatte Ørestad Fælled Kvarter med tre alternative byggegrunde.
 • Budgetaftalen forudsatte, at Folketinget vedtog en lovændring, der giver By & Havn mulighed for at byudvikle Vejlandskvarteret, Stejlepladsen og Selinevej Nord. Denne lovændring er trådt i kraft den 1. april 2019. 
 • Lovændringen betyder, at ’Strandengen’ kan fredes, samtidig med at Vejlandskvarteret, Stejlepladsen og Selinevej Nord affredes med henblik på byudvikling. 
 • Med de politiske aftaler på plads kan By & Havn få kompensation for den værdi, selskabet taber ved ikke at byudvikle Ørestad Fælled kvarter. 
 • Udover at udvikle Vejlandskvarteret, Stejlepladsen og Selinevej Nord, får By & Havn også mulighed for at fortætte med mere erhvervsbyggeri i Ørestad.