Selinevej Nord

Selinevej Nord er et af By & Havns nye udviklingsområder i Sydhavnen. Området ligger mellem Vejlands Allé og jernbanen, der løber over Kalvebodløbet.

Med Københavns Kommunes budgetaftale for 2019 blev det vedtaget at sætte gang i udviklingen af Selinevej Nord til et nyt erhvervsområde. Området er udlagt til 81.000 kvadratmeter erhvervsbyggeri, og By & Havn er i gang med at undersøge, hvordan området kan udvikles.

I marts 2019 vedtog Folketinget lov om erstatning for udvikling af Ørestad Fælled Kvarter. Loven trådte endeligt i kraft den 1. april 2019, og den åbnede op for By & Havns mulighed for at udvikle Selinevej Nord.

Nedenfor kan du læse seneste nyt om udviklingen af Selinevej Nord.

Opdateret 1. april 2019:


By & Havn sætter gang i udviklingen af Vejlandskvarteret og Stejlepladsen

I dag træder den lov i kraft, som giver By & Havn mulighed for at byudvikle en række nye arealer i København. By & Havn ønsker en inddragende proces og vil om kort tid invitere til borgermøder om Vejlandskvarteret og Stejlepladsen. De to områder skal udvikles til nye, bæredygtige københavnerkvarterer.
 
I midten af marts vedtog Folketinget loven om erstatning for udvikling af Ørestad Fælled Kvarter. Loven træder endeligt i kraft i dag og åbner op for By & Havns udvikling af tre nye arealer. 

Det drejer sig om Vejlandskvarteret ved Vejlands Allé, Stejlepladsen i Sydhavnen og Selinevej Nord tæt ved Sjællandsbroen. 

Udviklingsprocessen ventes at komme til at strække sig over de næste par år med borgerinddragelse, miljøundersøgelser, arkitektkonkurrencer og endelig politisk vedtagelse af lokalplanerne for de enkelte områder. Hvorefter byggearbejdet vil kunne gå i gang. 

I de kommende uger vil der derudover være miljø- og geotekniske boringer i områderne, hvor der udtages forskellige jordprøver. Formålet med undersøgelserne er at fastslå eventuel forurening af jorden og samtidig belyse undergrundens geologiske forhold, som kan have betydning for, hvordan byggearbejdet kan gennemføres.

Det ventes, at undersøgelserne vil vare cirka en måned i begge områder.

Dialog og borgermøder 

Som noget af det første vil By & Havn invitere lokale beboere, foreninger, erhvervsdrivende m.fl. til borgermøde om udviklingen af Vejlandskvarteret på Amager og Stejlepladsen i Sydhavnen. Det fortæller By & Havns adm. direktør Anne Skovbro:

”Det er de lokale beboere, der kender områderne allerbedst, og de kvaliteter, som områderne allerede har, og som kan tænkes med ind i den videre udvikling. Derfor ønsker vi at invitere til dialog og borgermøde så tidligt som muligt i processen”, siger Anne Skovbro. 

Borgermøderne vil blive afholdt ultimo april og primo maj og her bliver der mulighed for at komme med input og idéer til de kommende arkitektkonkurrencer og masterplan for områderne. Masterplanerne skal danne grundlag for, hvordan områderne kan udvikles til nye, bæredygtige og attraktive bydele med fællesskaber, forskellige boligformer, arbejdspladser og kommunale velfærdsinstitutioner som fx skole og plejehjem. 

Grønne og bæredygtige københavnerkvarterer

Det er et politisk fokus, at der i arkitektkonkurrencen lægges vægt på bæredygtighed og et generelt grønt udtryk i byrummene ved bl.a. Vejlandskvarteret. Det ligger helt i tråd med By & Havns værdier for byudvikling. 

”Vi ser frem til at konkretisere ambitionen om bæredygtige bydele. Vi vil gå forrest i at skabe bykvarterer med ressourcevenligt byggeri, lavt energiforbrug og andre grønne løsninger, hvor københavnerne trives og oplever gode fællesskaber. Vi ønsker, at det bliver varierede og mangfoldige bydele”, siger Anne Skovbro. 

Det ligger fast, at Vejlandskvarteret og Stejlepladsen skal udvikles til boligkvarterer, mens Selinevej Nord er tænkt som et rent erhvervsområde. Processen for Selinevej er fortsat under udvikling. 

FAKTA: Forventet tidsplan for udviklingen af Vejlandskvarteret og Stejlepladsen

 • Borgermøder (Vejlandskvarteret den 25. april og Stejlepladsen den 7. maj)
 • Miljø- og geotekniske undersøgelser på begge arealer (april 2019)
 • Offentliggørelse af vinderforslag til masterplaner (4. kvartal 2019)
 • Borgermøder om vinderforslag (masterplaner) (4. kvartal 2019)
 • VVM-undersøgelse igangsættes (4. kvartal 2019)
 • Offentlig høring af lokalplansforslag (omkring 3. kvartal 2020)
 • Vedtagelse af lokalplaner (omkring 4. kvartal 2020)

Invitation, program og mulighed for tilmelding til borgermøderne vil blive meldt ud i de kommende uger. De seneste måneder har By & Havn også afviklet dialogomøder med lokale foreninger og interessenter om Vejlandskvarteret og Stejlepladsen. Møderne vil fortsætte parallelt med de to større borgermøder. 

FAKTA: Politiske beslutninger vedr. udvikling af nye arealer

 • I Københavns Kommunes budgetaftale for 2019 indgik et bredt flertal en aftale om at erstatte Ørestad Fælled Kvarter med tre alternative byggegrunde.
 • Budgetaftalen forudsatte, at Folketinget vedtog en lovændring, der giver By & Havn mulighed for at byudvikle Vejlandskvarteret, Stejlepladsen og Selinevej Nord. Denne lovændring er trådt i kraft den 1. april 2019. 
 • Lovændringen betyder, at ’Strandengen’ kan fredes, samtidig med at Vejlandskvarteret, Stejlepladsen og Selinevej Nord affredes med henblik på byudvikling. 
 • Med de politiske aftaler på plads kan By & Havn få kompensation for den værdi, selskabet taber ved ikke at byudvikle Ørestad Fælled kvarter. 
 • Udover at udvikle Vejlandskvarteret, Stejlepladsen og Selinevej Nord, får By & Havn også mulighed for at fortætte med mere erhvervsbyggeri i Ørestad.