Årlig Lynetteholm-undersøgelse skal indgå i By & Havns udviklingsarbejde

BEMÆRK:


Dette nyhedsbrev stammer fra By & Havns arkiv.
Nyhedsbrevet blev udgivet den 15. november 2021.
Indholdet kan være forældet men var gældende på udgivelsestidspunktet

15. november 2021

Årlig Lynetteholm-undersøgelse skal indgå i By & Havns udviklingsarbejde

Ny Kantar Gallup måling af københavnernes holdning til Lynetteholm og stormflodssikring af København, bliver en del af By & Havns fortsatte arbejde med Lynetteholm. Den første måling er klar til brug og bliver baseline for fremtidige målinger.  

Inden for de næste par måneder går By & Havn i gang med at anlægge Lynetteholms landareal. Projektet blev besluttet af Folketinget i juni 2021, og etableres som et jordopfyld mellem Nordhavn og Refshaleøen, der skal bidrage til den samlede stormflodssikring af København, og dæmme op for truslen om oversvømmelser i Københavns centrale og kystnære gader.

Parallelt med anlægsarbejdet og sammen med københavnerne vil By & Havn tage fat på de videre drøftelser om Lynetteholms udvikling. Arbejdet skal give input til de fremtidige politiske beslutninger om, hvordan Lynetteholms jordopfyld på sigt ønskes byudviklet, hvilket der ikke er taget politisk stilling til endnu.

I den proces vil By & Havn gøre brug af et nyt arbejdsredskab - en årlig Lynetteholms-måling - som gennemføres repræsentativt af analysebureauet Kantar Gallup. Det fortæller By & Havns adm. direktør Anne Skovbro:

Vi har et spændende arbejde foran os med at få anlagt Lynetteholm som stormflodssikring ud for Trekroner og samtidig få fortalt om projektet undervejs. I den proces vil vi rigtig gerne vide, hvor københavnerne står, så vi kan tænke deres tanker og viden med ind arbejdet. Særligt når det gælder den løbende information om projektet og vores borgerinddragelsesprocesser, som skal give input til de fremtidige politiske beslutninger om Lynetteholms byudvikling. Hvor gør vi det godt, og hvor skal vi blive bedre?

Adm. direktør Anne Skovbro, By & Havn.

Københavnernes kendskab til Lynetteholm og stormflod kortlagt

I den nye måling svarer 43 procent af de adspurgte københavnere, at de har ’noget kendskab til’ anlæggelsen af Lynetteholm, mens 15 procent føler sig ’meget velorienteret’ om projektet. Langt størstedelen har fået deres informationer om Lynetteholm via dagspressen og ønsker fortsat at blive oplyst om Lynetteholm gennem medierne. 37 procent foretrækker at modtage nyhedsbreve om Lynetteholm, hvilket By & Havn igangsætter i forbindelse med opstart af anlægsarbejdet.  

 

I forhold til stormflodssikring så viser målingen, at 45 procent af de adspurgte københavnere er ’bekymret’ for, at København rammes af en stormflod. Godt hver femte, 19 procent, er ’meget bekymret’. Spurgt til, om københavnerne vurderer Lynetteholm til at være en god løsning, når det gælder om at bidrage til stormflodssikring af København, så mener 45 procent, at det er en ’nogenlunde’ løsning, mens 20 procent vurderer Lynetteholm til at være en ’rigtig god’ løsning. 19 procent tror ’slet ikke’, at Lynetteholm er en god løsning, når det kommer til dæmme op for fremtidens havvandstigninger.

Lynetteholm bidrager til at skabe plads til overskudsjord

Lynetteholm skal fyldes op ved hjælp af overskudsjord fra København og omegnens byggeprojekter, og løsningen med at lade Lynetteholm være jorddeponi for lokalt overskudsjord er blandt de løsninger, københavnerne ser mest positivt på. 26 procent mener, at Lynetteholm er ’en rigtig god’ løsning i forhold til at skabe plads til overskudsjord.

Økonomien i den overskudsjord, som By & Havn modtager til Lynetteholm, betaler for anlæggelsen af selve halvøen. Det betyder, at Lynetteholm bliver en gratis klimasikring af København fra Refshaleøen og frem til Kronløbet. Målingen viser også, at 82 procent af københavnerne er ’enig’ eller ’overvejende enig’ i, at det offentlige bør finansiere stormflodssikring af København.

I analysen er københavnerne også blevet spurgt til, hvordan de ser Lynetteholms løsning i forhold til at skabe flere grønne og kreative områder i København og bidrage til flere boliger. Her er det også størstedelen af de adspurgte, der vurderer Lynetteholm til at være ’en nogenlunde’ løsning på disse udfordringer. 

Fakta: Kantar Gallup måling

 • Undersøgelsen er gennemført af Kantar Gallup i perioden 15. okt. -1. nov. 2021.
 • 1117 repræsentativt udvalgte københavnere på 18 år og derudover har svaret på undersøgelsen.
 • Der er tale om en stikprøve, og derfor er der en statistisk usikkerhed på ca. ±2-3 procentpoint.
 • Den statistiske usikkerhed angiver det interval, den faktiske andel med 95 pct. sandsynlighed rammer inden for.
 • By & Havn vil gennemføre næste måling i 2022.

FAKTA: Lynetteholm

 • Den 4. juni 2021 vedtog Folketinget at anlægge Lynetteholms landareal.
 • Projektet, det vil sige jordopfyld, ny adgangsvej via Prøvestenen, jordmodtageanlæg på Refshaleøen m.v., blev miljøvurderet forud for Folketingets vedtagelse.
 • Visionerne for Lynetteholms fremtidige byudvikling, herunder metro og Østlig Ringvej, er endnu ikke politisk besluttet.
 • Folketinget har i første omgang besluttet at igangsætte en strategisk miljøvurdering af de fremtidige planer for byudvikling, metro, Østlig Ringvej, cykelinfrastruktur m.v.
 • By & Havn er i gang med at nedsætte en uafhængig borgersamling om Lynetteholm sammen med et rådgiverhold i demokrati og borgerinddragelse.
 • Borgersamlingen skal indgå og understøtte den senere politiske miljø- og planproces for Lynetteholms fremtidige bydel. Læs mere om borgersamlingen her.