Københavns Havns Pensionskasse

Pensionskassens formål er at drive pensionskassevirksomhed og sikre medlemmerne pensioner. Pensionskassen er en firmapensionskasse under afvikling og er underlagt tilsyn af Finanstilsynet.

Pensionskassen har pr. september 2019 61 medlemmer og udbetaler i dag alderspension (egenpension), ægtefællepension og efterindtægt efter bestemmelserne i Pensionskassens pensionsregulativ.

By & Havn I/S forestår administrationen af Pensionskassen iht. Pensionskassens vedtægt.

Pensionskassens bestyrelse

Pensionskassen har ingen direktør, og bestyrelsen udfører de hverv, der ved loven er henlagt til direktøren.

Bestyrelsens opgaver er fastlagt i bestyrelsens forretningsorden og involverer ledelse af Pensionskassen samt tilsyn med varetagelse af den daglige administration.

Formand: Carsten Koch

Bestyrelsesmedlemmer: Anne Skovbro, Alex Vanopslagh

Medlemsvalgte repræsentanter: Inger Lise Munch Mortensen, Jørgen Ib Hall

Bestyrelsesmøder og generalforsamling

Der afholdes som udgangspunkt årligt to bestyrelsesmøder hhv. om foråret og efteråret.

Herudover afholdes generalforsamling i april.

Kontakt

Helle Blem, e-mail hb@byoghavn.dk, tlf. 3376 9800.