Københavns Havns Pensionskasse

Pensionskassens formål er at drive pensionskassevirksomhed og sikre medlemmerne pensioner. Pensionskassen er en firmapensionskasse under afvikling og er underlagt tilsyn af Finanstilsynet.

Pensionskassen har pr. maj 2021 under 50 medlemmer og udbetaler i dag alderspension (egenpension), ægtefællepension og efterindtægt efter bestemmelserne i Pensionskassens pensionsregulativ.

By & Havn I/S forestår administrationen af Pensionskassen iht. Pensionskassens vedtægt.

Pensionskassens bestyrelse

Pensionskassen har ingen direktør, og bestyrelsen udfører de hverv, der ved loven er henlagt til direktøren.

Bestyrelsens opgaver er fastlagt i bestyrelsens forretningsorden og involverer ledelse af Pensionskassen samt tilsyn med varetagelse af den daglige administration.

Formand: Pia Gjellerup

Bestyrelsesmedlemmer: Anne Skovbro

Medlemsvalgte repræsentanter: Inger Lise Munch Mortensen, Jørgen Ib Hall
Medlemsvalgt suppleant: Leif Kurdahl

Bestyrelsesmøder og generalforsamling

Der afholdes som udgangspunkt årligt to bestyrelsesmøder hhv. om foråret og efteråret.

Herudover afholdes generalforsamling i april.

Klager

Ved klager kan der rettes henvendelse til Pensionskassens klageansvarlige, Helle Blem. Dette kan ske pr. telefon, pr. e-mail eller brev. Se nærmere under Kontakt.

Kontakt

Helle Blem, e-mail hb@byoghavn.dk, tlf. 3376 9968, mobil 5153 7541

Adresse: Københavns Havns Pensionskasse, c/o By & Havn I/S, Nordre Toldbod 7, 1259 København K