Høring om miljøvurdering frem til 25. januar

Høring frem til 25. januar 2021

By & Havn har i samarbejde med et team af rådgivere foretaget en omfattende og grundig miljøvurdering for etablering af Lynetteholm baseret på data, viden fra eksperter og fagfolk samt input fra borgere og andre interessenter fra den forudgående høring i 2019.

Resultaterne af miljøundersøgelserne og en anbefaling af, hvordan Lynetteholm skal etableres, er samlet i en miljøkonsekvensrapport, som er sendt i offentlig høring af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fra den 30. november 2020 til den 25. januar 2021.

Alt høringsmateriale om miljøvurderingen af Lynetteholm kan downloades på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside. Miljøkonsekvensrapporten indledes af et kortere ikke-tekniske resumé, som opsummerer de vigtigste konklusioner, hvis man ikke har mod på at læse hele rapporten.

Der har særligt været offentlig interesse for emnerne jordtransport, sejladsforhold samt klimasikring, natur og miljø. De vigtigste informationer for hvert emne er samlet i et faktaark, som kan downloades nedenfor.

Digitale informationsmøder om miljøvurderingen

 

Den 5. januar 2021 afholdte By & Havn tre digitale informationsmøder om miljøvurderingen af Lynetteholm, som er i høring frem til den 25. januar 2021.

Møderne blev livestreamet på facebook men kan også ses herunder. Du er altid velkommen til at stille spørgsmål på info@byoghavn.dk

Herunder kan du gense mødet om jordtransport. Bemærk at mødet begynder ca. 10 minutter inde i filmen. 
 

Nedenfor kan du se eller gense informationsmødet om temaerne klimasikring, natur og miljø. Bemærk at selve mødet begynder ca. 10 minutter inde i filmen. 

Hvis du vil se transmissionen fra informationsmødet om sejladsforhold, kan du se det herunder. Bemærk at selve mødet begynder ca. 10 minutter inde i filmen. 

Gense de tre møder på Facebook:

Sådan indsendes høringssvar

 

Høringssvar kan indsendes mellem den 30. november 2020 og den 25. januar 2021 til Trafik- bygge og Boligstyrelsen, der er myndighed på miljøkonsekvensrapporten, via denne hjemmeside: https://www.tbst.dk/da/Miljoevurdering

Hvis du har spørgsmål til Miljøkonsekvensrapporten, er du velkommen til at skrive By & Havn på info@byoghavn.dk.

Hør styrelsen fortælle hvad høringen omfatter, og se hvordan du indgiver høringssvar:

Fakta: Den videre proces for Lynetteholm

 • Miljøkonsekvensrapport i høring: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender Miljøkonsekvensrapporten for Lynetteholm i 8 ugers offentlig høring fra den 30. november 2020 til 25. januar 2021.
 • Informationsmøde om miljøkonsekvensrapporten: Den 5. januar 2021 afholder By & Havn tre informationsmøder om miljøkonsekvensrapporten for Lynetteholm.
 • Miljøansøgning: Sammen med miljøkonsekvensrapporten offentliggøres en miljøansøgning om nyttiggørelse af overskudsjord.
 • Anlægslov i høring: Transportministeriet forventes ultimo december 2020 at sende anlægsloven for Lynetteholm i høring i fire uger. Anlægsloven bemyndiger By & Havn til at anlægge Lynetteholm.
 • Vedtagelse af anlægslov: Anlægsloven forventes at blive førstebehandlet i Folketinget i marts 2021 og tredjebehandlet i juni 2021. Lovvedtagelse af anlægsloven sker ved tredjebehandling.

Om miljøkonsekvensrapporten for Lynetteholm

Formålet med miljøkonsekvensrapporten er at belyse, hvilke påvirkninger på omgivelserne det vil have at etablere Lynetteholms landareal.

Miljøkonsekvensrapporten er afgrænset til at omhandle emnerne: Nyt landområde i Københavns Havn til stormflodssikring med overskudsjord fra byggepladser, Lynetteholms udstrækning og placering, etableringen af et kystlandskab mod øst samt adgangsvejen for transport af jord til Lynetteholm og det anlæg, der skal modtage jorden fra byggepladser.

Dermed konkretiseres planerne for Lynetteholms præcise placering i Københavns Havn, udformningen af det nye stykke land, og hvordan etableringen vil foregå. Miljøundersøgelser af Lynetteholms infrastruktur m.v. vil først ske i en senere fase.

Opdateret den 22. december 2020:
 

INFORMATIONSMØDER OM LYNETTEHOLM DEN 5. JANUAR

 

Tirsdag den 5. januar inviterer vi til tre digitale informationsmøder om miljøkonsekvensrapporten for Lynetteholm, som er i høring frem til den 25. januar.
 
Møderne vil give et indblik i den omfattende rapport og eksperterne bag vil stille deres viden til rådighed, så man kan få afklaret sine spørgsmål, inden man eventuelt afgiver et høringssvar.
 
PROGRAM
Kl. 16-17:30 Sejladsforhold
Kl. 18-19:30 Klimasikring, natur og miljø
Kl. 20-21:30 Jordtransport
 
Møderne bliver live-streamet til facebook og efterfølgende lagt på vores hjemmeside, så man kan se dem, når man vil. Det kræver ikke tilmelding at deltage, blot at man tuner ind på denne side.
 
På møderne kan der hverken blive truffet beslutninger eller ændret forhold i miljøvurderingen, ligesom man heller ikke kan afgive sit høringssvar. Høringssvar skal sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen som er myndighed på miljøvurderingen.

Opdateret 6. september 2020

Offentlige høringer og krav til miljøundersøgelser

 

Med udgangspunkt i de 195 høringssvar til den første offentlige høring, har myndighederne udarbejdet et afgrænsningsnotat. Notatet er sendt til By & Havn den 17. august 2020 og uddyber de lovbestemte miljøemner, som VVM-rapporten skal belyse. Emnerne er:

 • Befolkning og menneskers sundhed
 • Støj og vibrationer
 • Havbund, sediment, strømforhold og vandkvalitet
 • Biodiversitet (flora og fauna)
 • Luft og klima
 • Trafik
 • Materielle goder
 • Arealinteresser
 • Landskabelige forhold
 • Afledte aktiviteter
 • Grænseoverskridende påvirkninger
 • Referencescenarier og alternativer

Miljøkonsekvensrapporten (VVM) sendes i offentlig høring i 8 uger af Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen den 30. november 2020 til den 25. januar 2021. Herefter forbereder Trafik- og Boligministeriet en  anlægslov, der forventes fremsat i februar 2021.

Opdateret den 31. oktober 2019:

Debatmøde om Lynetteholm

 

Der var stor interesse og fremmøde til debatmødet den 30. oktober i Krydstogtterminal 3 i Nordhavn. Herunder kan du finde diverse oplæg, som blev præsenteret på mødet.

Den offentlige høring om indkaldelse af idéer og forslag til anlæg af Lynetteholm løber frem til den 8. november. Hvis du har input, forslag og bemærkninger til projektet, så send dem til Miljøstyrelsen senest den 8. november pr. mail på mst@mst.dk, eller pr. brev til Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C. 

Du finder alle præsentationer fra debatmødet i vores mediearkiv eller enkeltvis herunder. 

Aftenens program:

IMG_0325

Opdateret den 31. oktober 2019:

By & Havn og Miljøstyrelsen har igangsat en offentlig høring om indkaldelse af idéer og forslag til anlæg af Lynetteholm.

 

Høringsperioden løber frem til fredag den 8. november 2019.

Høringen giver alle mulighed for at komme med input til selve projektet samt hvilke miljøpåvirkninger, der bør undersøges.

Det er Miljøstyrelsen, som er myndighed for VVM-undersøgelsen, og det er dem, man skal sende sine idéer og forslag til.

På hjemmesiden findes bl.a. forklaring på miljøvurderingen, et idéoplæg vedrørende Lynetteholm til download samt et notat om de planlagte undersøgelser.