Anlægsoverslag og indtægter fra modtagelse af jord 

ANLÆGSOVERSLAG FOR LYNETTEHOLM

Parallelt med arbejdet med miljøkonsekvensvurdering, lovforslag og implementeringsredegørelse har By & Havn i samarbejde med tekniske rådgivere forberedt udbudsmateriale for anlægsprojektet for Lynetteholms perimeter.

Etableringen af Lynetteholms perimeter forventes opdelt i 7 delentrepriser. Opdeling i entrepriser skal sikre bedre konkurrence og flere konkurrerende bydere på de enkelte entrepriser. På trods af opdelingen i delentrepriser er der tale om betydelige entrepriser, hvoraf flere ligger i størrelsesordenen 250-500 mio. kr.

Hovedposterne i anlægsbudgettet kan på nuværende tidspunkt sammenstilles som i nedenstående tabel (afrundet):

* Budget til marine arkæologiske undersøgelser indgår ikke særskilt, men skal afholdes af pulje til uforudsete byggeomkostninger.

* Budget til marine arkæologiske undersøgelser indgår ikke særskilt, men skal afholdes af pulje til uforudsete byggeomkostninger. 

Der pågår stadig en dialog med rådgivere om anlægsoverslaget med henblik på optimering og håndtering af risici m.v., også ift. eventuelle ændringer som følge af miljøkrav og marine arkæologiske undersøgelser.

Denne proces betyder, at der løbende sker afklaring af risici og større vished om omkostningernes enkeltposter, hvorfor andelen af reserver/uforudsete byggeomkostninger løbende reduceres.

Københavns Kommune har i en delaftale til budget 2021 om Lynetteholm givet en garantistillelse på 400 mio. kr. Garantien dækker anlægget af kystlandskabet i det tilfælde, hvor de løbende driftsindtægter ikke kan opveje de samlede anlægs-omkostninger over tid.

Indtægter fra modtagelse af overskudsjord til nyttiggørelse

Overskudsjorden nyttiggøres til opfyld af Lynetteholm indenfor den perimeter, der etableres i anlægsfasen. Det vurderes, at Lynetteholm kan rumme i omegnen af 80 mio. tons. jord. Det forventes, at modtagelse af jord kan påbegyndes i år 2023.

Lynetteholm etableres med jord, primært fra bygge- og anlægsprojekter i Stor-københavn, hvor der bygges skoler, hospitaler, boliger og skybrudsprojekter. Igennem de seneste knap 10 år har byggepladserne i gennemsnit leveret ca. 2,6 mio. tons overskudsjord årligt til depotet i Nordhavn, hvilket fremgår af nedenstående tabel. Erfaringstal fra udvidelsen af Nordhavn i perioden 2012-2020 viser, at ca. 70 pct. af jorden har sit udgangspunkt i byggepladser i Københavns eller Frederiksberg Kommune.

Baseret på de seneste 20 års data fra jordmodtagelsen på Selinevej, Prøvestenen og Nordhavn forventer Københavns Kommune, at der fortsat vil være stort behov for bortskaffelse af overskudsjord, som det har gjort sig gældende i hele Københavns historie.

Der i gennemsnit modtaget 2,6 mio. tons jord pr. år til depotet i Nordhavn, hvilket fremgår af nedenstående tabel. Det fremgår ligeledes, at Metrobyggeriet samlet set har bidraget med ca. 20% af jorden.

Skærmbillede 2021-05-17 kl. 17.21.19

Jorden modtages i en lang årrække, hvorfor nutidsværdien af indtægten vil afhænge af hvor meget jord, der modtages pr. år. På trods af at man kun i år 2017 har modtaget mindre end 2 mio. tons jord på et år i Nordhavn, er der lavet følsomhedsberegninger i indtægtsberegningerne på ned til 1,6 mio. tons årligt i gennemsnit. Det svarer til, at der vil blive modtaget ca. 1 mio. tons jord mindre pr. år, end der modtaget årligt siden år 2013.

Baseret på erfaringer fra Nordhavnsdepotet er den gennemsnitlige indtægt fastsat til 50 kr. realt pr. modtaget ton jord.

Med en real diskonteringsfaktor på 3% vil det resultere i en nutidsværdimæssig indtægt på mellem ca. 2 mia. kr. og ca. 2,5 mia. kr. Samlet set skabes der dermed en løbende driftsindtægt, der vurderes tilstrækkelig til at opveje anlægsomkostningen over tid.

Fakta om Lynetteholm

Lynetteholm skal bidrage til at stormflodssikre København fra nord. Miljøkonsekvensrapporten har belyst, hvordan og i hvilket omfang anlæg af Lynetteholm vil påvirke miljøforholdene ved og omkring projektet, herunder også Øresund.

Anlægsomkostningerne til etableringen af Lynetteholm til nyttiggørelse af overskudsjord beløber sig til omkring 2,5 mia. kr., hvoraf ca. 400 mio. kr. forventes at finansiere etablering af et kystlandskab med rekreative faciliteter og natur. Den resterende del af anlægsomkostningerne forventes finansieret over en cirka 30-årig periode ved modtagelsen af jord fra hovedstadsområdet.

Læs om: