Vejlandskvarteret

Vejlandskvarteret er et af By & Havns nye byudviklingsområder på Amager. Området ligger nord for Vejlands Allé med direkte adgang til Amager Fælleds grønne og vilde natur og tæt ved Sundby metrostation.

Med Københavns Kommunes budgetaftale for 2019 blev det vedtaget at sætte gang i udviklingen af Vejlandskvarteret.

Det er visionen, at området skal udvikles til et grønt og bæredygtigt boligområde med cirka 2.000 boliger, hvoraf 25 procent af de samlede boligetagemeter skal være almene boliger. I området planlægges også en folkeskole med idrætshal og madskole, daginstitutionspladser og plejehjem.

Det er politisk bestemt, at der i planlægningen af Vejlandskvarteret skal tages mest muligt hensyn til områdets eksisterende natur. Det samlede område er 18,1 hektar, og cirka en tredjedel (6,3 hektar) skal være naturområde uden bebyggelse. Det er ambitionen at skabe et grønt bykvarter med ny beplantning på bygninger og i byrum som er tilpasset fælledens natur og medvirker til artsmangfoldighed og høj biodiversitet.

Udviklingen af Vejlandskvarteret vil ske i forskellige faser med fokus på blandt andet borgerinddragelse, miljøundersøgelser og arkitektkonkurrence. Det ventes, at lokalplanen for området skal til politisk behandling omkring 4. kvartal 2020. Når lokalplanen er politisk godkendt, vil byggearbejdet kunne gå i gang.

Forud for igangsættelsen af udviklingen af Vejlandskvarteret vedtog Folketinget lov om erstatning for udvikling af Ørestad Fælled Kvarter. Loven trådte endeligt i kraft den 1. april 2019 og åbnede op for By & Havns mulighed for at byudvikle Vejlandskvarteret. 

Nedenfor kan du læse seneste nyt om udviklingen af Vejlandskvarteret.

Opdateret 26. april 2019:


Den 25. april 2019 blev der afholdt borgermøde om udviklingen af Vejlandskvarteret. By & Havn ønsker en inddragende proces om udviklingen af det nye boligområde, og inviterede derfor som noget af det første til dialog og debat om udviklingsplanerne.

Under mødet blev der afholdt workshops, hvor der var mulighed for at komme med ønsker og idéer til, hvad de konkurrerende arkitektteams skal have fokus på, når de udarbejder deres forslag til en masterplan for Vejlandskvarteret. 

Masterplanskonkurrencen ventes at blive sat i gang i løbet af sommeren 2019. De mange input og gode idéer fra borgermødet samles op og tages med i det konkurrenceprogram, som de konkurrerende teams skal arbejde ud fra.

På mødet var der også oplæg om udviklingen af Vejlandskvarteret fra planchef i Københavns Kommune Kenneth Horst Hansen, chef for Planlægning og Bæredygtighed i By & Havn Rita Justensen og anlægschef i By & Havn Hans Vasehus. Hvis du ikke havde mulighed for at deltage på mødet, kan du hente powerpoint-præsentationerne her:

Hvis du har spørgsmål til udviklingen af Vejlandskvarteret, er du altid velkommen til at skrive til By & Havn på: vejlandskvarteret@byoghavn.dk 

Opdateret 1. april 2019:


By & Havn sætter gang i at undersøge jord og undergrund ved Vejlandskvarteret. Nedenfor finder du spørgsmål og svar vedr. de miljø- og geotekniske undersøgelser i området.

Fra tirsdag den 2. april og cirka en måned frem vil By & Havn undersøge jordforholdene på Vejlandskvarteret ved hjælp af det der kaldes miljø- og geotekniske undersøgelser. 

Arbejdet er et led i Københavns Kommunes beslutning om at etablere en ny bydel på arealet Nord for Vejlands Allé. Med undersøgelserne belyses eventuel forurening af områdets jord og undergrundens geologiske forhold, som kan have betydning for, hvordan et fremtidigt byggearbejde kan gennemføres. 

Arbejdet foregår ved hjælp af boringer i jorden, hvor der udtages forskellige jordprøver. Boringerne vil foregå med størst mulig respekt for dyre- og plantelivet, og er du på gåben eller cykel, vil det under hele arbejdsperioden være muligt at passere igennem området.

Du kan finde meget mere undersøgelserne her nedenfor. Hvis du ikke fik svar på alle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte By & Havns kommunikationschef Kristian Wederkinck på kwo@byoghavn.dk

 • 1: Hvornår går undersøgelserne i gang?

  Undersøgelserne starter op tirsdag den 2. april 2019 og afsluttes forventeligt ved udgangen af april 2019. Cirka 300 rør til måling af metangas bliver stående i jorden til cirka medio maj.

 • 2: Hvilke maskiner kommer til at køre på grunden?

  Miljø- og geotekniske boringer udføres med en borerig, hvorpå der er monteret et boreværk, som drives med miljødiesel. Foto af borerig kan ses her.
  Boreriggen har traktorhjul, som kan efterlade mindre spor i overfladen af terrænet, men generelt er de brede traktorhjul skånsomme i forhold til overfladen i det terræn, som boreriggen kører i.

  Boreriggen betjenes af to mand, en boreformand og en boreassistent. Derudover vil der være 2-3 mand på grunden, som udfører målinger af lossepladsgas og methan og prøvetagning af poreluft og grundvand. 

 • 3: Hvorfor gennemføres undersøgelserne?

  Formålet med geotekniske boringer er at belyse de geologiske forhold i undergrunden med henblik på at vurdere, hvordan bygningers fundament kan placeres og udformes, samt hvordan udgravninger kan udføres.

  Formålet med miljøboringer og miljøundersøgelser er at kende indholdet af forurening på grunden, så det er sikkert for mennesker at bo og opholde sig i den nye bydel.

 • 4: Hvor skal resultaterne af undersøgelserne indgå?

  Undersøgelserne skal indgå i flere ting.

  Når man kender arten og omfanget af forurening på grunden (som er gammel lossepladsfyld) er det muligt at planlægge og projektere den nye bydel og samtidig berige naturen og øge biodiversiteten i området.

  Samtidig skal undersøgelserne også bruges til at give en økonomisk vurdering af, hvad miljøforanstaltninger i forhold til forurening samlet vil koste for byggeriet inkl. friarealer og evt. bygningsmæssige tiltag for at sikre mennesker og miljø mod forurening.

  Ligeledes skal undersøgelserne bruges som grundlag for den arkitektkonkurrence og de skitseforslag for den nye bydel, som skal udføres henover sommer 2019. Dernæst som grundlag for den efterfølgende detailprojektering og udarbejdelse af masterplan for by- og naturarealer i bydelen.

 • 5: Hvordan bliver undersøgelserne udført?

  Den geotekniske undersøgelse består af to boringer, som udføres til 20 meter under terræn. Den miljøtekniske undersøgelse består af 13 miljøboringer, som udføres til 5-7 meter under terræn til den gamle havbund. Alle boringer har en diameter på 15 cm.

  Fra boringerne udtages jordprøver for hver 0,5 meter. I boringerne etableres filterrør, så der kan udtages vandprøver af grundvandet. I 30 nedsatte rør med en diameter på 1,5 cm udtages prøver af jordens poreluft.

  Jord-, vand- og poreluftprøver analyseres på et analyselaboratorium, Eurofins, for forurening og miljøfremmede stoffer.

  I 300 nedsatte rør med en diameter på 1,5 cm udføres feltmålinger for metan og lossepladsgas.

 • 6: Bliver huller i jorden dækket til igen

  Der etableres 15 boringer, hvorfra alt opboret lossepladsmateriale straks efter borearbejdet blive opsamlet i en egnet emballage, der lukkes og bortskaffes.

  I de 15 boringer etableres filterrør med en diameter på 6,3 cm, hvorfra der udtages vandprøver. Udenom filterrørene fyldes op med rene sand og lermaterialer. Filterrørene bevares indtil byggeprojekterne igangsættes, så man har mulighed for senere i projektet at udtage nye vandprøver.

  Filterrørene vil ikke være synlige i landskabet, fordi de afsluttes ca. 10 cm under terræn, hvorover der placeres et betonrør. Filterrørene indmåles med GPS, så de kan genfindes igen.

  De 300 rør til metanmåling vil stikke cirka 20-30 cm op over jorden. Rørene til metanmåling skal stå til medio maj 2019, hvor de vil blive fjernet. Såfremt vurderingerne taler for det, eller myndigheder ønsker det, vil det så være muligt at udføre supplerende målinger.

  Et mindre antal af rørene, cirka 10-30 rør, vil blive fjernet straks efter de er etableret, fordi det grundet deres placering ved vandrehjemmet eller veje og stier, ikke er hensigtsmæssigt at have dem stående.

 • 7: Vil undersøgelserne påvirke den omkringliggende natur?

  Arbejdet vil ske med den størst mulige respekt for dyre- og planteliv i området. Borebilen kører kun i områder, hvor der er åbne passager med græs og urtevegetation, og hvor det er muligt at køre med borebilen uden at beskadige vegetationen. Boreriggen har traktorhjul, som kan efterlade mindre spor i overfladen af terrænet, men generelt er de brede traktorhjul skånsomme i forhold til overfladen i det terræn, som boreriggen kører i. Den planlagte placering af boringer ligger ikke mere fast, end at boringerne kan flyttes nogle meter frem og tilbage afhængig af, hvordan borebilen kan køre hen til borestedet uden at beskadige noget.

  Under borearbejdet vil der lokalt være støj og udstødning fra boreriggen. Borearbejdet udføres i dagtimerne mellem kl. 7.00 og kl. 18.00.

 • 8: Vil der være nogen fare forbundet med boringerne for forbipasserende, fx forurenet jord eller andet?

  Der vil ikke være nogen fare forbundet med boringerne eller det øvrige feltarbejde for forbipasserende. Boringerne udføres i de grønne arealer væk fra stierne. Der sikres normal fremkommelighed i området under borearbejdet.

  Arbejdsområdet omkring boreriggen vil blive afspærret med orange toppe og rød hvide afspærringslægter. Rørene til methanmåling markeres med et ”flag” af blåt tape.

  Under borearbejdet vurderes risikoen for, om der siver metan op fra laget med lossepladsmateriale, ved løbende at udføre konkrete målinger for metan ved borehullet. Skulle der forekomme metan i kritiske niveauer, vil arbejdet midlertidigt blive indstillet.

  De to medarbejdere, der står ved boreriggen, vil skulle beskyttes imod de påvirkninger, som eksponering for lossepladsaffald eventuelt kan medføre i form af hudkontakt, indånding m.v. Personalet vil derfor under dele af borearbejdet anvende værnemidler, som maske, handsker m.v. Dette for at sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejderne.

 • 9: Hvilket firma udfører arbejdet?

  Alle boringer både geoteknik boringer og miljøboringer samt øvrige feltarbejder på arealet udføres af Sweco Danmark A/S. Udtagning af vandprøver udføres af Eurofins Miljø.

 • 10: Vil der være skiltning og kontaktmuligheder ved spørgsmål?

  Ved indgangene til det område, hvor der arbejdes, vil der blive opstillet skilte, som kort beskriver arbejdets baggrund og art. For uddybende spørgsmål til undersøgelserne, skal der ikke rettes henvendelse til de arbejdende i området. I stedet bedes man kontakte By & Havns kommunikationschef Kristian Wederkinck Olesen på tlf. 3053 5004 eller e-mail kwo@byoghavn.dk

Opdateret 1. april 2019:


By & Havn sætter gang i udviklingen af Vejlandskvarteret og Stejlepladsen

I dag træder den lov i kraft, som giver By & Havn mulighed for at byudvikle en række nye arealer i København. By & Havn ønsker en inddragende proces og vil om kort tid invitere til borgermøder om Vejlandskvarteret og Stejlepladsen. De to områder skal udvikles til nye, bæredygtige københavnerkvarterer.
 
I midten af marts vedtog Folketinget loven om erstatning for udvikling af Ørestad Fælled Kvarter. Loven træder endeligt i kraft i dag og åbner op for By & Havns udvikling af tre nye arealer. 

Det drejer sig om Vejlandskvarteret ved Vejlands Allé, Stejlepladsen i Sydhavnen og Selinevej Nord tæt ved Sjællandsbroen. 

Udviklingsprocessen ventes at komme til at strække sig over de næste par år med borgerinddragelse, miljøundersøgelser, arkitektkonkurrencer og endelig politisk vedtagelse af lokalplanerne for de enkelte områder. Hvorefter byggearbejdet vil kunne gå i gang. 

I de kommende uger vil der derudover være miljø- og geotekniske boringer i områderne, hvor der udtages forskellige jordprøver. Formålet med undersøgelserne er at fastslå eventuel forurening af jorden og samtidig belyse undergrundens geologiske forhold, som kan have betydning for, hvordan byggearbejdet kan gennemføres.

Det ventes, at undersøgelserne vil vare cirka en måned i begge områder.

Dialog og borgermøder 

Som noget af det første vil By & Havn invitere lokale beboere, foreninger, erhvervsdrivende m.fl. til borgermøde om udviklingen af Vejlandskvarteret på Amager og Stejlepladsen i Sydhavnen. Det fortæller By & Havns adm. direktør Anne Skovbro:

”Det er de lokale beboere, der kender områderne allerbedst, og de kvaliteter, som områderne allerede har, og som kan tænkes med ind i den videre udvikling. Derfor ønsker vi at invitere til dialog og borgermøde så tidligt som muligt i processen”, siger Anne Skovbro. 

Borgermøderne vil blive afholdt ultimo april og primo maj og her bliver der mulighed for at komme med input og idéer til de kommende arkitektkonkurrencer og masterplan for områderne. Masterplanerne skal danne grundlag for, hvordan områderne kan udvikles til nye, bæredygtige og attraktive bydele med fællesskaber, forskellige boligformer, arbejdspladser og kommunale velfærdsinstitutioner som fx skole og plejehjem. 

Grønne og bæredygtige københavnerkvarterer

Det er et politisk fokus, at der i arkitektkonkurrencen lægges vægt på bæredygtighed og et generelt grønt udtryk i byrummene ved bl.a. Vejlandskvarteret. Det ligger helt i tråd med By & Havns værdier for byudvikling. 

”Vi ser frem til at konkretisere ambitionen om bæredygtige bydele. Vi vil gå forrest i at skabe bykvarterer med ressourcevenligt byggeri, lavt energiforbrug og andre grønne løsninger, hvor københavnerne trives og oplever gode fællesskaber. Vi ønsker, at det bliver varierede og mangfoldige bydele”, siger Anne Skovbro. 

Det ligger fast, at Vejlandskvarteret og Stejlepladsen skal udvikles til boligkvarterer, mens Selinevej Nord er tænkt som et rent erhvervsområde. Processen for Selinevej er fortsat under udvikling. 

FAKTA: Forventet tidsplan for udviklingen af Vejlandskvarteret og Stejlepladsen

 • Borgermøder (Vejlandskvarteret den 25. april og Stejlepladsen den 7. maj)
 • Miljø- og geotekniske undersøgelser på begge arealer (april 2019)
 • Offentliggørelse af vinderforslag til masterplaner (4. kvartal 2019)
 • Borgermøder om vinderforslag (masterplaner) (4. kvartal 2019)
 • VVM-undersøgelse igangsættes (4. kvartal 2019)
 • Offentlig høring af lokalplansforslag (omkring 3. kvartal 2020)
 • Vedtagelse af lokalplaner (omkring 4. kvartal 2020)

Invitation, program og mulighed for tilmelding til borgermøderne vil blive meldt ud i de kommende uger. De seneste måneder har By & Havn også afviklet dialogomøder med lokale foreninger og interessenter om Vejlandskvarteret og Stejlepladsen. Møderne vil fortsætte parallelt med de to større borgermøder. 

FAKTA: Politiske beslutninger vedr. udvikling af nye arealer

 • I Københavns Kommunes budgetaftale for 2019 indgik et bredt flertal en aftale om at erstatte Ørestad Fælled Kvarter med tre alternative byggegrunde.
 • Budgetaftalen forudsatte, at Folketinget vedtog en lovændring, der giver By & Havn mulighed for at byudvikle Vejlandskvarteret, Stejlepladsen og Selinevej Nord. Denne lovændring er trådt i kraft den 1. april 2019. 
 • Lovændringen betyder, at ’Strandengen’ kan fredes, samtidig med at Vejlandskvarteret, Stejlepladsen og Selinevej Nord affredes med henblik på byudvikling. 
 • Med de politiske aftaler på plads kan By & Havn få kompensation for den værdi, selskabet taber ved ikke at byudvikle Ørestad Fælled kvarter. 
 • Udover at udvikle Vejlandskvarteret, Stejlepladsen og Selinevej Nord, får By & Havn også mulighed for at fortætte med mere erhvervsbyggeri i Ørestad.