Politisk flertal for Fælledbys lokalplan

BEMÆRK:


Dette nyhedsbrev stammer fra By & Havns arkiv.
Nyhedsbrevet blev udgivet den 05. februar 2021.
Indholdet kan være forældet men var gældende på udgivelsestidspunktet

5. februar 2021

Politisk flertal for Fælledbys lokalplan    

Planerne om at skabe et bæredygtigt boligområde i samspil med naturen på Amager Fælled i København er torsdag godkendt af Københavns Borgerrepræsentation. Masterplanen for området hedder 'Fælledby', og det bliver også det nye boligområdes navn – tidligere kaldt Vejlands Kvarter.

Med en politisk godkendt lokalplan kan det nye bæredygtige boligområde ved fælleden på Amager tage næste skridt i udviklingsplanerne. Her bliver der særlig fokus på at sikre et klima- og CO2-venligt byggeri med træ som gennemgående byggemateriale i de bærende konstruktioner og med facader i bl.a. tegl, træ og genbrugsmaterialer – og også begrønnede facader.

Vejlands Kvarter set fra Fælleden

I Fælledby kommer by og natur bogstaveligt til at møde hinanden. Med udgangspunkt i områdets eksisterende flora og fauna er det derfor målet at indrette bygninger og byrum, så der bliver skabt grønne overgange mellem by og natur og gode levevilkår for både mennesker, planter og dyr.  

By & Havns adm. direktør Anne Skovbro ser frem til at komme videre med udviklingen af Fælledby, som med dens placering og udformning bliver en unik og bæredygtig bydel - og det første byområde i København med træ som gennemgående materiale i alle bærende konstruktioner.  

Vi har helt fra starten haft meget høje ambitioner om at skabe en bydel i respekt for den helt særlige placering og omkringliggende natur. Med Fælledby får vi et nyt og visionært bud på, hvordan fremtidens grønne og klimavenlige byer kan udvikles, og hvordan vi i storbyerne i endnu højere grad kan skabe sameksistens mellem mennesker og natur.

Adm. direktør Anne Skovbro, By & Havn.

Det er PensionDanmark og By & Havn, der står bag udviklingen af Fælledby. I begge selskaber er der høje ambitioner om at skabe bæredygtige bydele, og det er visionen, at Fælledby skal bæredygtighedscertificeres til højeste niveau.

Vi glæder os til at komme i gang med at bygge bæredygtige boliger af høj kvalitet, der med sine mange boligformer vil skabe en stor grad af mangfoldighed. Vi skaber nogle attraktive boliger i samspil med naturen, og samtidig bliver vi klogere på, hvordan man i praksis kan arbejde med naturen, med bæredygtighed og med fællesskaber fremadrettet.

Direktør Marius Møller, PensionDanmark.

Størstedelen af boligerne i Fælledby bliver lejeboliger, hvor kommende beboere både får mulighed for at bo i private og almene lejeboliger, herunder fællesskabsboliger og ungdomsboliger. En fjerdedel af de samlede boligkvadratmeter øremærkes til de almene boliger, som også vil rumme et plejecenter og boliger for socialt sårbare.

Bydelen rummer i alt tre nabolag, der alle får grønne gårdrum, der åbner sig mod landskabet og en tæt bymidte med en central nabolagsplads. Omkring nabolagspladserne planlægges et aktivt lokalt handelsliv med caféer, mindre detailbutikker og plads til at mødes og skabe fællesskaber på tværs af generationer. Fælledby får også egen lokal folkeskole, to daginstitutioner og en større dagligvarebutik i nabolaget tættest på Vejlands Allé. 

Det forberedende arbejde i forbindelse med byggeprojektet er planlagt til at gå i gang i løbet af foråret 2021. Det omfatter fx også etablering af erstatningslevesteder for områdets beskyttede arter, de såkaldte bilag IV-arter, som der skal tages hensyn til, inden anlægsarbejdet kan gå i gang.

I forbindelse med planlægningen af området har By & Havn og PensionDanmark løbende inviteret til følgegruppemøder og borgermøder. Det er projektselskabets ambition igen at invitere interesserede til at følge udviklingen af Fælledby.

Fælledby har i dag offentliggjort områdets nye hjemmeside faelledby.dk. Her kan du tilmelde dig områdets nyhedsbrev og løbende få nyheder om byudviklingen, herunder borgerarrangementer m.v.

FAKTA: Fælledby

 • Området er cirka 18,1 hektar, og 6,3 hektar skal friholdes til natur- og friarealer
 • I forbindelse med udviklingen af området er der fokus på nøje udtænkte forhold omkring beplantning, jord og grønne tage og facader.
 • Udgangspunktet for udviklingen af områdets landskab er naturtyper, der allerede eksisterer på byggefeltet i dag, som krat, vådområder og overdrev.
 • Det er planen at udvikle området etapevis over de næste cirka 10 år.
 • Når boligområdet er fuldt udbygget ventes det at rumme cirka 2.000 boliger, hvoraf godt 500 skal være almene boliger.
 • Fælledby får tre nabolag, som alle har:
  • Centralt byrum/nabolagsplads
  • U-formede og åbne karréer med udsyn til det grønne
  • Beplantede gårdrum med gårdhuse
  • Grønne og landskabelige overgange mellem by og natur
  • Lokalgader med lege/opholdsareal
  • Lokale fællesskaber, nabolagshuse m.v.
  • Parkering i p-anlæg. Flest p-pladser i nabolag tættest på Vejlands Allé.
 • Følg Fælledby på faelledby.dk – hvor du også kan tilmelde dig nyhedsbrevet.