Nyt fra bestyrelsen – 7. maj 2019

7. maj 2019

Nyt fra bestyrelsen - 7. maj 2019

By & Havns bestyrelse har på sit møde den 6. maj 2019 bl.a. drøftet:

  • Udkast til selskabets forretningsstrategi 2020-2023. Bestyrelsen drøftede fremtidige ambitioner og økonomiske målsætninger for selskabet, herunder for de forskellige forretningsområder: Arealudvikling, udlejning, parkering, havnedrift og projektselskaber.

Bestyrelsen drøftede desuden målsætninger og indsatser vedrørende byliv, bæredygtighed og kommunikation.

Udkast til forretningsstrategi behandles af bestyrelsen igen i juni, hvorefter den forventes fremsendt til ejerne med henblik på godkendelse efter sommerferien.

  • Resultaterne i selskabets kvartalsrapport, som blev godkendt på mødet, og som vil være at finde på By & Havns hjemmeside.
  • Vedtægtsændringer og udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Copenhagen Malmö Port AB.

Bestyrelsen besluttede, at By & Havn på CMP’s ordinære generalforsam­linger i 2019 og 2020 udpeger Birgit Aagaard-Svendsen som næstformand samt Søren Jes­persen, Jonas Bjørn Jensen og Marianne Sørensen som ordinære bestyrelsesmedlemmer i CMP’s bestyrelse.

  • Bestyrelsen drøftede desuden uopsigelighed i lejeaftaler med klubber og foreninger i området ved Bådehavnsgade. Det er forventningen, at By & Havn snarligt udsender udkast til lejeaftaler til lejere i området omkring Bådehavnsgade, som rummer en uopsigelighed på 20 år, med henblik på at fastholde det særegne miljø, som kendetegner Fiskerhavnen.

Derudover drøftede og godkendte bestyrelsen en række salgssager i såvel Ørestad som Nordhavn, bl.a. vedrørende Trælastholmen. De konkrete salgssager vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt.