Fremtidens grønne deletransport afprøves i Nordhavn

2. september 2021

Fremtidens grønne deletransport afprøves i Nordhavn 

Privatbilisme øger klimabelastning, forurening, støj og trængsel. Med støtte fra Innovationsfonden undersøger en gruppe forskere med instituttet BUILD på Aalborg Universitet i spidsen, hvordan hverdagens mobilitet egentlig ser ud. I den forbindelse får Nordhavns beboere og medarbejdere et særtilbud om delebaserede transportløsninger.

Med udgangspunkt i Nordhavn undersøger forskere fra Aalborg Universitet og RUC hvordan vi i Danmark kan udvikle nye løsninger til bæredygtig transport. Især sætter de fokus på, om en kombination af transportløsninger, som man kan dele med hinanden, er et effektivt værktøj til at opnå mindre trængsel og klimabelastning i fremtiden.

By & Havn har udviklet Indre Nordhavn, som består af nye, tætte bykvarterer, hvor der allerede er gode offentlige transportforbindelser til resten af København bl.a. med Metroen. Det gør området til et ideelt forsøgsområde for at se, om beboerne kan leve et komfortabelt hverdagsliv uden at være afhængige af privatbilen.

Initiativet i Nordhavn er taget i et partnerskab mellem Aalborg Universitet, RUC, By & Havn, Københavns Kommune samt operatørerne delecykelløsningen Bycyklen, delebilsordningen LetsGo, og samkørselsordningen Ta’Med.

I By & Havn deltager vi i partnerskaber, der fokuserer på grøn omstilling. Nordhavnsbeboerne har allerede et lavt bilforbrug i hverdagen og vi kigger løbende på, hvordan det kan reduceres yderligere. Det er særdeles interessant at få nogle facts på bordet, der kan understøtte, at fremtidens transportmønstre formentlig vil ændre sig i retning af mere delebaserede løsninger.

Adm. direktør Anne Skovbro, By & Havn.

Helt overordnet er håbet, at vi i det nye forskningsprojekt vil kunne skabe ny viden og ikke mindst løsninger, som kan bidrage til den bæredygtige omstilling af transporten. Løsninger, som både tackler transportens klimaudfordring, og som kan bidrage til mindre trafiktunge byer med bedre plads til livet i byerne.

Seniorforsker på BUILD, Toke Haunstrup Bach Christensen, der leder projektet.

Forskerne vil udføre kvalitative studier af familiers og virksomheders daglige transportvaner og behov for transport og hvordan de hænger sammen med byens indretning og udvalget af transportløsninger. I forsøget vil familier og virksomheder blive tilbudt at benytte en mobilitetspakke udviklet i projektet. På den måde kombinerer projektet forskning med praktisk udvikling.

Hent flyer: 

 

Fakta om SIMS-projektet:

Som beboer i Nordhavn kan man tilmelde sig de løsninger, der er med i projektet – samkørsel, delebiler og delecykler. Derudover kan man blive en af de 20 familier eller virksomheder, som forskergruppen vil følge særlig tæt gennem projektet gennem bl.a. interviews og fokusgrupper. Ved at blive en ”testfamilie”, bidrager man til indsamlingen af viden om, hvor velfungerende SIMS-løsningerne er – og på den måde er man med til at skabe grundlaget for fremtidens bæredygtige mobilitetsløsninger i byen.

 

Fakta om trængsel:

  • COWI vurderede i en undersøgelse tilbage i 2012, at alene trængslen omkring Storkøbenhavn resulterer i et årligt samfundsøkonomisk tab på 8,5 milliarder kroner
  • Vejdirektoratet har i 2016 beregnet det samfundsøkonomiske tab fra trængsel på veje til 24 mia. kroner. Tallet dækker over tab fra trængsel i hele landet
  • Personbilerne står for omkring 20% af Danmarks samlede CO2-udledning og beregninger fra Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet viser, at luftforureningen fra den danske vejtrafik skønsmæssigt forårsager godt 300 for tidlige dødsfald årligt i Danmark.

 

Fakta om mobilitet i Nordhavn:

  • En transportvaneundersøgelse udarbejdet af DTU for perioden 2016-2020 anslår at andelen af beboernes ture foretaget med bil er 27% i Nordhavn mod 36% i Ørestad og hele 68% i et parcelhuskvarter i en forstad, som er brugt til sammenligning. (Kilde: Transportvaneundersøgelsen, DTU)
  • Antal registrerede bilture pr. husstand pr. uge i Århusgadekvarteret er 11 ture mod 10 ture i Arenakvarteret i Ørestad og hele 37 ture i parcelhuskvarteret (kilde: Cowi ved brug af GPS-teknologi).
  • Den mindre andel og de færre ture i Nordhavn (og Ørestad) skyldes formentlig, at der er flere funktioner i byområderne, såsom indkøbsmuligheder, daginstitutioner, services osv. Blandt de funktioner, som indgår i DGNB-systemets måling af social bæredygtighed opgøres det, at findes 11 typer funktioner i Århusgadekvarteret, 7 i Arenakvarteret i Ørestad men kun 2 i parcelhuskvarteret. (Kilde: By & Han egen optælling)
  • DTU anslår, at andelen af beboernes ture foretaget med cykel eller kollektiv trafik er 54% for Nordhavn mod 30% i Ørestad og bare 19% i parcelhuskvarteret. (Kilde: Transportvaneundersøgelsen, DTU)